DreamPirates > Lyrics > శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం (Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం (Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics

Submitted By : DreamPirates | Last Updated : 2022-11-19 00:00:00

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం (Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics

Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : NA
Singer : శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం (Sri Vishnu A
Composer :
Publish Date : 2022-11-19 00:00:00

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం (Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics


Song Lyrics :

Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం (Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram) ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః. అష్టోత్తర శతం నామ్నాం విష్ణోరతుల తేజసః | అస్య శ్రవణమాత్రేణ నరోనారాయణో భవేత్ || ౧ || విష్ణుర్జిష్ణుర్వషట్కారో దేవదేవో వృషాకపిః | దమోదరో దీనబంధురాదిదేవోఽదితేస్స్తుతః || ౨ || పుండరీకః పరానందః పరమాత్మా పరాత్పరః | పరశుధారీచ విశ్వాత్మా కృష్ణః కలిమలాపహః || ౩ || కౌస్తుభోద్భాసితోరస్కో నరో నారాయణో హరిః | హరో.

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం (Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః.

అష్టోత్తర శతం నామ్నాం విష్ణోరతుల తేజసః |
అస్య శ్రవణమాత్రేణ నరోనారాయణో భవేత్ || ౧ ||

విష్ణుర్జిష్ణుర్వషట్కారో దేవదేవో వృషాకపిః |
దమోదరో దీనబంధురాదిదేవోఽదితేస్స్తుతః || ౨ ||

పుండరీకః పరానందః పరమాత్మా పరాత్పరః |
పరశుధారీచ విశ్వాత్మా కృష్ణః కలిమలాపహః || ౩ ||

కౌస్తుభోద్భాసితోరస్కో నరో నారాయణో హరిః |
హరో హరప్రియః స్వామీ వైకుంఠో విశ్వతోముఖః || ౪ ||

హృషీకేశోఽప్రమేయాఽత్మా వరాహో ధరణీధరః |
ధర్మేశో ధరణీనాధో ధ్యేయో ధర్మభృతాంవరః || ౫ ||

సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ |
సర్వగః సర్వవిత్సర్వం శరణ్యః సాధువల్లభః || ౬ ||

కౌసల్యానందనః శ్రీమాన్ రక్షఃకులవినాశకః |
జగత్కర్తా జగద్ధార్తా జగజ్జేతా జనార్తిహా || ౭ ||

జానకీవల్లభో దేవో జయరూపో జయేశ్వరః |
క్షీరాబ్ధివాసీ క్షీరాబ్ధితనయావల్లభ స్తధా || ౮ ||

శేషశాయీ పన్నగారివాహనో విష్టరశ్రవః |
మాధవో మథురానాథో ముకుందో మోహనాశనః || ౯ ||

దైత్యారిః పుండరీకాక్షో హ్యచ్యుతో మధుసూదనః |
సోమసూర్యాగ్నినయనో నృసింహో భక్తవత్సలః || ౧౦ ||

నిత్యో నిరామయశ్శుద్ధో నరదేవో జగత్ప్రభుః |
హయగ్రీవో జితరిపురుపేంద్రో రుక్మిణీపతిః || ౧౧ ||

సర్వదేవమయః శ్రీశః సర్వాధారః సనాతనః |
సౌమ్యః సౌమ్యప్రదః స్రష్టా విష్వక్సేనో జనార్దనః || ౧౨ ||

యశోదాతనయో యోగీ యోగశాస్త్రపరాయణః |
రుద్రాత్మకో రుద్రమూర్తిః రాఘవో మధుసూధనః || ౧౩ ||

ఇతి తే కథితాన్దివ్యాన్నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
సర్వపాపహరం పుణ్యం విష్ణో రమితతేజసః || ౧౪ ||

దుఃఖ దారిద్ర్య దౌర్భాగ్య నాశనం సుఖవర్ధనమ్ |
సర్వసంపత్కరం సౌమ్యం మహాపాతక నాశనమ్ || ౧౫ ||

ప్రాతరుత్థాయ విపేంద్ర పఠేదేకాగ్రమానసః |
తస్య నశ్యన్తి విపదా రాశయః సిద్ధిమాప్నుయాత్ ||

ఇతి శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామా స్తోత్రం సంపూర్ణం

Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram (Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram) Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namah. Ashtottara Satham Namnam Vishnoratula Tejasah | Asya Sravanamatrena Naronarayano Bhavet || 1 || Vishnurjishnurvashatkarao Devadeo Vrishakapih | Damodaro Deenabandhuradidevoఽdithesstutah || 2 || pundarikah paranandah paramatma paratparah | Parshudharicha Vishwatma Krishnah Kalimalapahah || 3 || Kaustubhodbhasitorasko naro narayano harih | Haro.

Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram

Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namah.

Ashtottara Satham Namnam Vishnoratula Tejasah |
Asya Sravanamatrena Naronarayano Bhavet || 1 ||

Vishnurjishnurvashatkarao Devadeo Vrishakapih |
Damodaro Deenabandhuradidevoఽdithesstutah || 2 ||

pundarikah paranandah paramatma paratparah |
Parshudharicha Vishwatma Krishnah Kalimalapahah || 3 ||

Kaustubhodbhasitorasko naro narayano harih |
Haro Harapriyah Swami Vaikuntho Vishwatomukhah || 4 ||

Hrishikeshoprameyaatma varaho dharanidharah |
Dharmesho dharaninadho dheyo dharmabhritamvarah || 5 ||

Sahasrashirsha Purushah Sahasraksha Sahasrapat |
sarvagah sarvavitsarvam saranyah sadhuvallabhah || 6 ||

Kausalyanandanah Sriman Raksahkulavinasakah |
jagatkarta jagadharta jagajjeta janartiha || 7 ||

Janakivallabho Devo Jayarupo Jayeshwarah |
kshirabdhivasi kshirabdhitanayavallabha stadha || 8 ||

Seshasayi pannagarivahano vishtarashravah |
Madhavo Mathuranatho Mukundo Mohanashanah || 9 ||

Daityarih pundarikaksho hyachyuto madhusudanah |
Somasuryagninayano Nrisimho Bhaktavatsalah || 10 ||

Nityo niramayasshudho naradevo jagatprabhu |
Hayagrivo Jitharipurupendra Rukminipatih || 11 ||

sarvadevamayah srisah sarvadharah sanatanah |
Soumya Soumyapradah Srastha Vishvakseno Janardanah || 12 ||

Yashodatanayo Yogi Yogashastraparayanah |
Rudrathamno Rudramurthy Raghao Madhusudhanah || 13 ||

Iti te kathithandivyannamnamashtottaram satam |
sarvapapaharam punyam vishno ramitatejasah || 14 ||

Sukhavardhanam |
Sarvasampatkaram Soumyam Mahapataka Nasanam || 15 ||

Pratarutthaya Vipendra Pathedekagramanasah |
Tasya nasyanti vipada rasayah siddhimapnuyat ||

This Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram is complete

Tag : lyrics

Relative Posts