DreamPirates > Lyrics > Aditya Hrudayam With Lyrics

Aditya Hrudayam With Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2023-12-10 03:22:46

Aditya Hrudayam With Lyrics

Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : Raghava Reddy
Singer : Raghava Reddy
Composer :
Publish Date : 2023-12-10 03:22:46

Aditya Hrudayam With Lyrics


Song Lyrics :

నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుషే
జగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే
త్రయీమాయాయ త్రిగుణాత్మధారిణే
విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే

తతో యుద్ధపరిశ్రాంతం సమరే చింతయాస్థితమ్ |
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ || 1 ||

దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ |
ఉపాగమ్యా బ్రవీద్రమామ్ అగస్త్యో భాగమాన్ రుషి: || 2 ||

రామ రామ మహాబాహో శృణుగుహ్యం సనాతనమ్ |
యేనసర్వానారీన్ వత్స సమరే విజయయిష్యసి || 3 ||

ఆదిత్య హృదయం పుణ్యం సర్వశత్రు వినాశనం |
జయవాహం జపేన్నిత్యం అక్షయం పరమం శివమ్ || 4 ||

సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వపాప ప్రణాశనం |
చింతాశోక ప్రశమనం ఆయుర్వర్ధన ముత్తమమ్ || 5 ||

రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతమ్ |
పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్ || 6 ||

సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మీభావనః |
ఏష దేవాసుర గణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః || 7 ||

ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కంధః ప్రజాపతిః |
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపామ్పతిః || 8 ||

పితరో వాసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మారుతో మనుః |
వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణా ఋతుకర్తా ప్రభాకరః || 9 ||

ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పుషా గభస్తిమాన్ |
సువర్ణసదృశో భానుః హిరణ్యరేతా దివాకరః || 10 ||

హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తిర్మరీచిమాన్ |
తిమిరోన్మథనః శంభుః త్వష్టా మార్తాండకోంశుమాన్ || 11 ||

హిరణ్యగర్భః శిశిరః తపనో భాస్కరో రవిః |
అగ్నిగర్భోదితృః పుత్రః శంఖః శిశిరనాశనః || 12 ||

వ్యోమనాథ స్తమోభేది ఋగ్యజు:సామపారాగః |
ఘనవృష్టిరపాం మిత్రో విన్ధ్యవితితి ప్లవంగమః || 13 ||

ఆతాపి మండలీ మృత్యుః పింగళ సర్వతాపనః |
కవిర్విశ్వో మహాతేజా రక్తః సర్వభావోద్భవః || 14 ||

నక్షత్రగ్రహ తారాణాం అధిపో విశ్వభావనః |
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్నమోస్తుతే || 15 ||

నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమాయాద్రయే నమః |
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః || 16 ||

జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః |
నమో నమః సహస్రాాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః || 17 ||

నమః ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః |
నమః పద్మప్రబోధాయ మార్తాందాయ నమో నమః || 18 ||

బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్య వర్చసే |
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః || 19 ||

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయ మితాత్మనే |
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః || 20 ||

తప్త చామీకారభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే |
నమస్తమోభి నిఘ్నాయ రుచయే లోకసాక్షిణే || 21 ||

,నాశయత్యేష వై భూతం తదేవ సృజతి ప్రభుః |
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః || 22 ||

ఏష సుప్తేషు జాగర్తీ భూతేషు పరినిష్ఠితః |
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చైవాగ్ని హోత్రిణామ్ || 23 ||

వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ |
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః || 24 ||

ఏనామాపత్సు క్రుచ్రేషు కాంతారేషు భయేషు చ |
కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిన్నావశి దాతి రాఘవ || 25 ||

పూజయస్వైన మేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిమ్ |
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయయిష్యసి || 26 ||

అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి |
ఏవముక్త్వా తదాగస్త్యో జగమా చ యథాగతమ్ || 27 ||

ఏతచ్ఛ్రుత్వా మహాతేజాః నష్టశోకోభవత్తదా |
ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్ || 28 ||

ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వాతు పరం హర్షమవాప్తవాన్ |
త్రిరాచమ్య శుచిర్భుత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్ || 29 ||

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్ |
సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతోభవత్ || 30 ||

అథ రవిరవదన్నిర్ఇక్ష్య రామం ముదితమానః పరమం ప్రహృష్యమానః |
నిశిచరపతిసంక్షయం విదిత్వా సురగణా మధ్యగతో వచస్త్వరేతి || 31 ||

|| ఇతి ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం సంపూర్ణం ||

namassavitre jagadeka chakshuse
jagatprasuti sthiti naashahetave
trayImayaaya trigunaatmadhaarine
virinchi naaraayana shankaraatmane

tato yuddhaparishraantam samare chintayaasthitam |
raavanam chaagrato drushtvaa yuddhaaya samupasthitam || 1 ||

daivataishcha samaagamya drashtumabhyaagato ranam |
upaagamyaa bravIdraamam agastyo bhagamaan rushi: || 2 ||

raama raama mahaabaaho shrunuguhyam sanaatanam |
yenasarvaanareen vatsa samare vijayishyasi || 3 ||

aaditya hrudayam punyam sarvashatru vinaashanam |
jayaavaham japennityam akshayam paramam shivam || 4 ||

sarvamangala maangalyam sarvapaapa pranaashanam |
chintaashoka prashamanam aayurvardhana muttamam || 5 ||

rashmimantam samudyantam devaasura namaskrutam |
poojayasva vivasvantam bhaaskaram bhuvaneshvaram || 6 ||

sarvadevaatmako hyesha tejasvi rashmibhaavanah |
esha devaasura ganaan lokaan paati gabhastibhih || 7 ||

esha brahmaa cha vishnushcha shivah skandhah prajaapatih |
mahendro dhanadah kaalo yamah somo hyapaampatih || 8 ||

pitaro vasavah saadhyaa hyashvinou maruto manuh |
vaayurvahnih prajaapraana rutukartaa prabhaakarah || 9 ||

aadityah savitaa suryah khagah pushaa gabhastimaan |
suvarnasadrusho bhaanuh hiranyaretaa divaakarah || 10 ||

haridashvah sahasraarchih saptasaptirmarichimaan |
timironmathanah shambhuh tvashtaa maartandakomshumaan || 11 ||

hiranyagarbhah shishirah tapano bhaaskaro ravih |
agnigarbhoditrh putrah shankhah shishiranaashanah || 12 ||

vyomanaatha stamobhedi rugyaju:saamapaaragah |
ghanaavrushtirapaam mitro vindhyavIthI plavangamah || 13 ||

aatapi mandali mrutyuh pingala sarvataapanah |
kavirvishvo mahaatejaa raktah sarvabhavodbhavah || 14 ||

nakshatragraha taaraanaam adhipo vishvabhaavanah |
tejasaamapi tejasvI dvaadashaatmannamostute || 15 ||

namah purvaaya giraye pashchimaayaadraye namah |
jyotirganaanaam pataye dInaadhipataye namah || 16 ||

jayaaya jayabhadraaya haryashvaaya namo namah |
namo namah sahasraamsho aadityaaya namo namah || 17 ||

namah ugraaya viraaya saarangaaya namo namah |
namah padmaprabodhaaya maartaandaaya namo namah || 18 ||

brahmeshaanaachyuteshaaya suryaayaaditya varchase |
bhaasvate sarvabhakshaaya roudraaya vapushe namah || 19 ||

tamoghnaaya himaghnaaya shatrughnaayaa mitaatmane |
krutaghnaghnaaya devaaya jyotishaam pataye namah || 20 ||

tapta chaameekaraabhaaya vahnaye vishvakarmane |
namastamobhi nighnaaya ruchaye lokasaakshine || 21 ||

,naashayatyesha vai bhutam tadeva srujati prabhuh |
paayatyesha tapatyesha varshatyesha gabhastibhih || 22 ||

esha supteshu jaagarti bhuteshu parinishthitah |
esha evaagnihotram cha phalam chaivaagni hotrinaam || 23 ||

vedaashcha kratavashchaiva kratunaam phalameva cha |
yaani krutyaani lokeshu sarva esha ravih prabhuh || 24 ||

enamaapatsu kruchreshu kaantaareshu bhayeshu cha |
kirtayan purushah kashchinnaavashI dati raaghava || 25 ||

pujayasvaina mekaagro devadevam jagatpatim |
etat trigunitam japtvaa yuddheshu vijayishyasi || 26 ||

asmin kshane mahaabaaho raavanam tvam vadhishyasi |
evamuktvaa tadaagastyo jagaama cha yathaagatam || 27 ||

etachchrutvaa mahaatejaah nashtashokobhavattadaa |
dhaarayaamaasa suprito raaghavah prayataatmavaan || 28 ||

aadityam prekshya japtvaatu param harshamavaaptavaan |
triraachamya shuchirbhutvaa dhanuraadaaya viryavaan || 29 ||

raavanam prekshya hrushtaatmaa yuddhaaya samupaagamat |
sarvayatnena mahataa vadhe tasya dhrutobhavat || 30 ||

atha raviravadannirIkshya raamam muditamanaah paramam prahrushyamaanah |
nishicharapatisamkshayam viditvaa suragana madhyagato vachastvareti || 31 ||

|| iti aaditya hrudaya stotram sampurnam ||

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

Aditya Hrudayam With Lyrics

Relative Posts