DreamPirates > Lyrics > Hanuman Chalisa Kannada Devotional Lyrics – Kannada Lyrics

Hanuman Chalisa Kannada Devotional Lyrics – Kannada Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2023-01-06 00:00:00

Hanuman Chalisa Kannada Devotional Lyrics – Kannada Lyrics

Hanuman Chalisa Kannada Devotional Lyrics – Kannada  Lyrics
Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : NA
Singer : Hanuman Chalisa Kannada Devotional Lyrics – Kannad
Composer :
Publish Date : 2023-01-06 00:00:00


Song Lyrics :

Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ
ನಿಜ ಮನ ಮುಕುರು ಸುಧಾರಿ |
ಬರನವು ರಘುವರ ಬಿಮಲ
ಜಸು ಜೋದಾಯಕು ಫಲಚಾರಿ ||

ಬುದ್ದಿ ಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೆ
ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ್ |
ಬಲ ಬುದ್ದಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು
ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ಬಿಕಾರ್ ||

ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ್
ಜೈ ಕಪೀಸ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ್ ||೧||

ರಾಮ ಧೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮ
ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮ ||೨||

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗಿ
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೆ ಸಂಘಿ ||೩||

ಕಾಂಚನ ಬರನ ಬಿರಾಜ ಸುಬೇಸ
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಸ ||೪||

ಹಾತ್ ವಜ್ರ ಔರ್ ದ್ವಜಾ ಬಿರಾಜೈ
ಕಾಂಧೆ ಮೂಂಜ್ ಜನೆಹು ಸಾಜೈ ||೫||

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರಿ ನಂದನ
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ವಂದನ ||೬||

ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಗುಣೆ ಅತಿ ಚಾತುರ್
ರಾಮ ಕಾಜ್ ಕರಿಬೆ ಕೋ ಆತುರ ||೭||

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿಬೇಕೋ ರಸಿಯ
ರಾಮ ಲಖನ್ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯ ||೮||

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವ
ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕಾ ಜರಾವ ||೯||

ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಘಾರೆ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಕಾಜ್ ಸಂವಾರೆ ||೧೦||

ಲಾಯೇ ಸಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಸಿ ಉರ ಲಾಯೇ ||೧೧||

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹಿ ಬಹುತ್ ಬಡಾಯಿ
ತಮ ಮಾಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಾಹಿ ಸಮ ಭಾಯಿ ||೧೨||

ಸಾಹಸ ಬದನ್ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶ್ ಗಾವೈ
ಅಸಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ ||೧೩||

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನಿಸ
ನಾರದ ಸಾರದ ಸಹಿತ ಅಹಿಸ ||೧೪||

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಕಪಾಲ ಜಹಾಂಥೆ
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೆ ಕಹಾಂತೆ ||೧೫||

ತಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಾಹಿ ಕೀನ್ಹ
ರಾಮ ಮಿಲಾಯೆ ರಾಜ ಪದ ದೀನ್ಹ ||೧೬||

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನ
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯ ಸಬ ಜಗ ಜಾನ ||೧೭||

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನಾ ಪರ ಭಾನು
ಲೀಲ್ಯೋತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನು ||೧೮||

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹಿ
ಜಲದಿ ಲಾಂಘಿಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹಿ ||೧೯||

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ್ ಜಗತ ಕೆ ಜೆಜೆ
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹಾರೆ ತೇತೆ ||೨೦||

ರಾಮ ದುವಾರೆ ತುಮ ರಖವಾರೆ
ಹೋತ ನ ಆಗ್ನ ಬಿನು ಪೈಸಾರೆ ||೨೧||

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರಿ ಸರನ
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹು ಕೋ ಡರನ ||೨೨||

ಆಪನ ತೇಜ ಸಂಹಾರೋ ಆಪೈ
ತಿನೋ ಲೋಕ ಹಾಂಕ್ ತೆ ಕಾಂಪೈ ||೨೩||

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ
ಮಹಾವೀರ ಜಬ್ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ||೨೪||

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರಹಿ ಸಬ ಪೀರ
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ಬೀರ ||೨೫||

ಸಂಕಟ ತೆ ಹನುಮನ ಚುಡಾವೈ
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ ||೨೬||

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವಿ ರಾಜ
ತಿನ ಕೆ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜ ||೨೭||

ಔರ್ ಮನೋರತ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ
ಸೋಯಿ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ ||೨೮||

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ
ಹೈ ಪರಸಿದ್ದ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರ ||೨೯||

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೆ ತುಮ ರಖವಾರೆ
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲ್ಹಾರೆ ||೩೦||

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ದಿ ನವನಿಧಿ ಕೆ ದಾತ
ಅಸಬರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕಿ ಮಾತಾ ||೩೧||

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೆ ಪಾಸ
ಸಾದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೆ ದಾಸ ||೩೨||

ತುಮ್ಹಾರೆ ಬಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೆ ದುಃಖ ಬಿಸರಾವೈ ||೩೩||

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರ ಜಾಯಿ
ಜಹ ಜನ್ಮಿ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯಿ ||೩೪||

ಔರ್ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯಿ
ಹನುಮತ ಸೆಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯಿ ||೩೫||

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರ
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲಬೀರ ||೩೬||

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗೋಸಾಯಿ
ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರು ದೇವ ಕಿನಾಯಿ ||೩೭||

ಜೋ ಶತ ಬಾರಾ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯಿ
ಚೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯಿ ||೩೮||

ಜೋ ಯಃ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿಸ
ಹೋಯಿ ಸಿದ್ದಿ ಸಾಖಿ ಗೌರೀಸ ||೩೯||

ತುಲಸಿದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೀರ
ಕೀಜೈ ನಾತ ಹೃದಯ ಮಹಾಡೇರ ||೪೦||

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ
ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ರೂಪ |
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ
ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಾ ಭೂಪ ||

ಸಿಯಾವರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ಜೈ
ಪ್ರಭು ವೀರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ಜೈ |
ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ
ಉಮಾಪತಿ ಮಹಾದೇವ ಕಿ ಜೈ ||

ಬೋಲೋರೆ ಭೈ ಸಬ ಸಂತಾನ ಕಿ ಜೈ |

Hanuman Chalisa Lyrics in English

Shri Guru Charana Saroja Raja
Nija Mana Mukuru Sudhaari |
Baranavu Raghuvara Bimala
Jasu Jodaayaku Phalachaari ||

Buddhi Heena Tanu Jaanike
Sumirau Pavana Kumar |
Bala Buddhi Vidya Dehu
Mohi Harahu Kalesha Bikaar ||

Jai Hanuman Jnana Guna Sagar
Jai Kapeesa Tihu Loka Ujaagar ||1||

Raama Dhoota Athulita Baladhaama
Anjaniputra Pavanasuta Naama ||2||

Mahaveera Vikrama Bajarangi
Kumathi Nivaara Sumathi Ke Sanghi ||3||

Kaanchana Barana Biraaja Subesaa
Kaanana Kundala Kunchita Kesaa ||4||

Haath Vajra Aur Dwajaa Biraajai
Kaandhe Moonj Janehu Saajai ||5||

Shankara Suvana Kesari Nandana
Teja Pratapa Mahajaga Vandana ||6||

Vidyaavan Gune Athi Chaathur
Raama Kaaj Karibe Ko Aathur ||7||

Prabhu Charitra Sunibeko Rasiya
Raama Lakhan Seetha Mana Basiya ||8||

Sookshma Roopadhari Siyahi Dikhaava
Vikata Roopadhari Lanka Jaraava ||9||

Bheema Roopadhari Asura Sanghaare
Raamachandra Ke Kaaj Samwaare ||10||

Laaye Sajeevana Lakhana Jiyaaye
Shri Raghuveera Harashi Ura Laaye ||11||

Raghupathi Keenhi Bahut Badaayi
Tama Mama Priya Bharatahi Sama Bhaayi ||12||

Sahasa Badan Tumharo Yash Gaavai
Asakahi Shripathi Kanta Lagaavai ||13||

Sanakaadika Brahmaadi Munisa
Naarada Saarada Sahita Ahisa ||14||

Yama Kubera Dikapaala Jahaanthe
Kavi Kovida Kahi Sake Kahaanthe ||15||

Tama Upakaara Sugreevahi Keenha
Raama Milaaye Raaja Pada Deenha ||16||

Tumharo Manthra Vibheeshana Maana
Lankeshwara Bhaya Saba Jaga Jaana ||17||

Yuga Sahasra Yojana Para Bhaanu
Leelyothaahi Madhura Phala Jaannu ||18||

Prabhu Mudrikaa Meli Mukha Maahi
Jaladi Laanghigaye Acharaja Naahi ||19||

Durgama Kaaj Jagata Ke Jeje
Sugama Anugraha Tumhare Thethe ||20||

Raama Duvaare Tuma Rakhavaare
Hota Na Aagna Binu Paisaare ||21||

Sab Sukha Lahai Tumhari Sarana
Tum Rakshaka Kaahu Ko Darana ||22||

Aapana Teja Samhaaro Aapai
Tino Loka Haank The Kaampai ||23||

Bhootha Pishaacha Nikata Nahi Aavai
Mahaveera Jaba Naama Sunaavai ||24||

Naasai Roga Harai Sab Peera
Japatha Niranthara Hanumatha Bira ||25||

Sankata The Hanumana Chudavai
Mana Krama Vachana Dhyana Jo Laavai ||26||

Sab Para Raama Tapaswi Raaja
Tina Ke Kaaja Sakala Tuma Saaja ||27||

Aur Manoratha Jo Koyi Laavai
Soyi Amitha Jeevana Phala Paavai ||28||

Chaaro Yuga Parathaapa Tumhaara
Hai Parasidda Jagatha Ujiraaya ||29||

Saadhu Santha Ke Tuma Rakhavaare
Asura Nikandana Raama Dulhaare ||30||

Ashtasiddi Navanidhi Ke Daatha
Asabara Deenha Jaanaki Maatha ||31||

Raama Rasaayana Tumhare Paasa
Saada Raho Raghupathi Ke Daasa ||32||

Tumhare Bajana Raama Ko Paavai
Janama Janama Ke Dukh Bisaraavai ||33||

Antha Kaala Raghuvara Pura Jaayi
Jaha Janmi Haribhakta Kahaayi ||34||

Aur Devatha Chitta Na Dharayi
Hanumatha Seyi Sarva Sukha Karayi ||35||

Sankata Katai Mitai Sab Peera
Jo Sumirai Hanumatha Balabeera ||36||

Jai Jai Jai Hanuman Gosaayi
Krupa Karahu Guru Deva Kinaayi ||37||

Jo Shatha Baara Paata Kara Koyi
Chootahi Bandi Maha Sukha Hoyi ||38||

Jo Yah Padai Hanuman Chalisa
Hoyi Siddhi Saakhi Gowrisa ||39||

Tulasidaasa Sada Hari Chera
Keejai Naatha Hrudaya Mahadera ||40||

Pavana Tanaya Sankata Harana
Mangala Mooruthi Roopa |
Raama Lakhana Seetha Sahita
Hrudaya Basahu Sura Bhoopa ||

Siyaavar Ramachandra Ki Jai
Prabhu Veera Ramachandra Ki Jai |
Pavanasutha Hanuman Ki Jai
Umapathi Mahadeva Ki Jai ||

Bolore Bhai Sab Santhana Ki Jai |

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

Hanuman Chalisa Kannada Devotional Lyrics – Kannada  Lyrics

Relative Posts