DreamPirates > Lyrics > Lalitha Sahasranamam Full With Lyrics

Lalitha Sahasranamam Full With Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2023-11-10 12:42:58

Lalitha Sahasranamam Full With Lyrics

Lalitha Sahasranamam Full With  Lyrics
Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : Rajalakshmee Sanjay
Singer : Rajalakshmee Sanjay
Composer : -
Publish Date : 2023-11-10 12:42:58


Song Lyrics :

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீமாத்ரே நம꞉ |

ஶ்ரீமாதா ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீ ஶ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸனேஶ்வரீ |
சித³க்³னிகுண்ட³ஸம்பூ⁴தா தே³வகார்யஸமுத்³யதா || 1 ||

உத்³யத்³பா⁴னுஸஹஸ்ராபா⁴ சதுர்பா³ஹுஸமன்விதா |
ராக³ஸ்வரூபபாஶாட்⁴யா க்ரோதா⁴காராங்குஶோஜ்ஜ்வலா || 2 ||

மனோரூபேக்ஷுகோத³ண்டா³ பஞ்சதன்மாத்ரஸாயகா |
நிஜாருணப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்³ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லா || 3 ||

சம்பகாஶோகபுன்னாக³ஸௌக³ந்தி⁴கலஸத்கசா |
குருவிந்த³மணிஶ்ரேணீகனத்கோடீரமண்டி³தா || 4 ||

அஷ்டமீசந்த்³ரவிப்⁴ராஜத³ளிகஸ்த²லஶோபி⁴தா |
முக²சந்த்³ரகளங்காப⁴ம்ருக³னாபி⁴விஶேஷகா || 5 ||

வத³னஸ்மரமாங்க³ள்யக்³ருஹதோரணசில்லிகா |
வக்த்ரலக்ஷ்மீபரீவாஹசலன்மீனாப⁴லோசனா || 6 ||

நவசம்பகபுஷ்பாப⁴னாஸாத³ண்ட³விராஜிதா |
தாராகாந்திதிரஸ்காரினாஸாப⁴ரணபா⁴ஸுரா || 7 ||

கத³ம்ப³மஞ்ஜரீக்லுப்தகர்ணபூரமனோஹரா |
தாடங்கயுக³ளீபூ⁴ததபனோடு³பமண்ட³லா || 8 ||

பத்³மராக³ஶிலாத³ர்ஶபரிபா⁴விகபோலபூ⁴꞉ |
நவவித்³ருமபி³ம்ப³ஶ்ரீன்யக்காரிரத³னச்ச²தா³ || 9 ||

ஶுத்³த⁴வித்³யாங்குராகாரத்³விஜபங்க்தித்³வயோஜ்ஜ்வலா |
கர்பூரவீடிகாமோத³ஸமாகர்ஷத்³தி³க³ந்தரா || 10 ||

நிஜஸல்லாபமாது⁴ர்யவினிர்ப⁴ர்த்ஸிதகச்ச²பீ |
மந்த³ஸ்மிதப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்காமேஶமானஸா || 11 ||

அனாகலிதஸாத்³ருஶ்யசிபு³கஶ்ரீவிராஜிதா |
காமேஶப³த்³த⁴மாங்க³ள்யஸூத்ரஶோபி⁴தகந்த⁴ரா || 12 ||

கனகாங்க³த³கேயூரகமனீயபு⁴ஜான்விதா |
ரத்னக்³ரைவேயசிந்தாகலோலமுக்தாப²லான்விதா || 13 ||

காமேஶ்வரப்ரேமரத்னமணிப்ரதிபணஸ்தனீ |
நாப்⁴யாலவாலரோமாளிலதாப²லகுசத்³வயீ || 14 ||

லக்ஷ்யரோமலதாதா⁴ரதாஸமுன்னேயமத்⁴யமா |
ஸ்தனபா⁴ரத³ளன்மத்⁴யபட்டப³ந்த⁴வளித்ரயா || 15 ||

அருணாருணகௌஸும்ப⁴வஸ்த்ரபா⁴ஸ்வத்கடீதடீ |
ரத்னகிங்கிணிகாரம்யரஶனாதா³மபூ⁴ஷிதா || 16 ||

காமேஶஜ்ஞாதஸௌபா⁴க்³யமார்த³வோருத்³வயான்விதா |
மாணிக்யமகுடாகாரஜானுத்³வயவிராஜிதா || 17 ||

இந்த்³ரகோ³பபரிக்ஷிப்தஸ்மரதூணாப⁴ஜங்கி⁴கா |
கூ³ட⁴கு³ல்பா² கூர்மப்ருஷ்ட²ஜயிஷ்ணுப்ரபதா³ன்விதா || 18 ||

நக²தீ³தி⁴திஸஞ்ச²ன்னனமஜ்ஜனதமோகு³ணா |
பத³த்³வயப்ரபா⁴ஜாலபராக்ருதஸரோருஹா || 19 ||

ஶிஞ்ஜானமணிமஞ்ஜீரமண்டி³தஶ்ரீபதா³ம்பு³ஜா |
மராளீமந்த³க³மனா மஹாலாவண்யஶேவதி⁴꞉ || 20 ||

ஸர்வாருணா(அ)னவத்³யாங்கீ³ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா |
ஶிவகாமேஶ்வராங்கஸ்தா² ஶிவா ஸ்வாதீ⁴னவல்லபா⁴ || 21 ||

ஸுமேருமத்⁴யஶ்ருங்க³ஸ்தா² ஶ்ரீமன்னக³ரனாயிகா |
சிந்தாமணிக்³ருஹாந்தஸ்தா² பஞ்சப்³ரஹ்மாஸனஸ்தி²தா || 22 ||

மஹாபத்³மாடவீஸம்ஸ்தா² கத³ம்ப³வனவாஸினீ |
ஸுதா⁴ஸாக³ரமத்⁴யஸ்தா² காமாக்ஷீ காமதா³யினீ || 23 ||

தே³வர்ஷிக³ணஸங்கா⁴தஸ்தூயமானாத்மவைப⁴வா |
ப⁴ண்டா³ஸுரவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திஸேனாஸமன்விதா || 24 ||

ஸம்பத்கரீஸமாரூட⁴ஸிந்து⁴ரவ்ரஜஸேவிதா |
அஶ்வாரூடா⁴தி⁴ஷ்டி²தாஶ்வகோடிகோடிபி⁴ராவ்ருதா || 25 ||

சக்ரராஜரதா²ரூட⁴ஸர்வாயுத⁴பரிஷ்க்ருதா |
கே³யசக்ரரதா²ரூட⁴மந்த்ரிணீபரிஸேவிதா || 26 ||

கிரிசக்ரரதா²ரூட⁴த³ண்ட³னாதா²புரஸ்க்ருதா |
ஜ்வாலாமாலினிகாக்ஷிப்தவஹ்னிப்ராகாரமத்⁴யகா³ || 27 ||

ப⁴ண்ட³ஸைன்யவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திவிக்ரமஹர்ஷிதா |
நித்யாபராக்ரமாடோபனிரீக்ஷணஸமுத்ஸுகா || 28 ||

ப⁴ண்ட³புத்ரவதோ⁴த்³யுக்தபா³லாவிக்ரமனந்தி³தா |
மந்த்ரிண்யம்பா³விரசிதவிஷங்க³வத⁴தோஷிதா || 29 || [விஶுக்ர]

விஶுக்ரப்ராணஹரணவாராஹீவீர்யனந்தி³தா | [விஷங்க³]
காமேஶ்வரமுகா²லோககல்பிதஶ்ரீக³ணேஶ்வரா || 30 ||

மஹாக³ணேஶனிர்பி⁴ன்னவிக்⁴னயந்த்ரப்ரஹர்ஷிதா |
ப⁴ண்டா³ஸுரேந்த்³ரனிர்முக்தஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்ஷிணீ || 31 ||

கராங்கு³ளினகோ²த்பன்னனாராயணத³ஶாக்ருதி꞉ |
மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்³னினிர்த³க்³தா⁴ஸுரஸைனிகா || 32 ||

காமேஶ்வராஸ்த்ரனிர்த³க்³த⁴ஸப⁴ண்டா³ஸுரஶூன்யகா |
ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ரமஹேந்த்³ராதி³தே³வஸம்ஸ்துதவைப⁴வா || 33 ||

ஹரனேத்ராக்³னிஸந்த³க்³த⁴காமஸஞ்ஜீவனௌஷதி⁴꞉ |
ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வகூடைகஸ்வரூபமுக²பங்கஜா || 34 ||

கண்டா²த⁴꞉கடிபர்யந்தமத்⁴யகூடஸ்வரூபிணீ |
ஶக்திகூடைகதாபன்னகட்யதோ⁴பா⁴க³தா⁴ரிணீ || 35 ||

மூலமந்த்ராத்மிகா மூலகூடத்ரயகளேப³ரா |
குலாம்ருதைகரஸிகா குலஸங்கேதபாலினீ || 36 ||

குலாங்க³னா குலாந்தஸ்தா² கௌளினீ குலயோகி³னீ |
அகுலா ஸமயாந்தஸ்தா² ஸமயாசாரதத்பரா || 37 ||

மூலாதா⁴ரைகனிலயா ப்³ரஹ்மக்³ரந்தி²விபே⁴தி³னீ |
மணிபூராந்தருதி³தா விஷ்ணுக்³ரந்தி²விபே⁴தி³னீ || 38 ||

ஆஜ்ஞாசக்ராந்தராளஸ்தா² ருத்³ரக்³ரந்தி²விபே⁴தி³னீ |
ஸஹஸ்ராராம்பு³ஜாரூடா⁴ ஸுதா⁴ஸாராபி⁴வர்ஷிணீ || 39 ||

தடில்லதாஸமருசிஷ்ஷட்சக்ரோபரிஸம்ஸ்தி²தா |
மஹாஶக்தி꞉ குண்ட³லினீ பி³ஸதந்துதனீயஸீ || 40 ||

ப⁴வானீ பா⁴வனாக³ம்யா ப⁴வாரண்யகுடா²ரிகா |
ப⁴த்³ரப்ரியா ப⁴த்³ரமூர்திர்ப⁴க்தஸௌபா⁴க்³யதா³யினீ || 41 ||

ப⁴க்திப்ரியா ப⁴க்திக³ம்யா ப⁴க்திவஶ்யா ப⁴யாபஹா |
ஶாம்ப⁴வீ ஶாரதா³ராத்⁴யா ஶர்வாணீ ஶர்மதா³யினீ || 42 ||

ஶாங்கரீ ஶ்ரீகரீ ஸாத்⁴வீ ஶரச்சந்த்³ரனிபா⁴னனா |
ஶாதோத³ரீ ஶாந்திமதீ நிராதா⁴ரா நிரஞ்ஜனா || 43 ||

நிர்லேபா நிர்மலா நித்யா நிராகாரா நிராகுலா |
நிர்கு³ணா நிஷ்களா ஶாந்தா நிஷ்காமா நிருபப்லவா || 44 ||

நித்யமுக்தா நிர்விகாரா நிஷ்ப்ரபஞ்சா நிராஶ்ரயா |
நித்யஶுத்³தா⁴ நித்யபு³த்³தா⁴ நிரவத்³யா நிரந்தரா || 45 ||

நிஷ்காரணா நிஷ்களங்கா நிருபாதி⁴ர்னிரீஶ்வரா |
நீராகா³ ராக³மத²னீ நிர்மதா³ மத³னாஶினீ || 46 ||

நிஶ்சிந்தா நிரஹங்காரா நிர்மோஹா மோஹனாஶினீ |
நிர்மமா மமதாஹந்த்ரீ நிஷ்பாபா பாபனாஶினீ || 47 ||

நிஷ்க்ரோதா⁴ க்ரோத⁴ஶமனீ நிர்லோபா⁴ லோப⁴னாஶினீ |
நிஸ்ஸம்ஶயா ஸம்ஶயக்⁴னீ நிர்ப⁴வா ப⁴வனாஶினீ || 48 ||

நிர்விகல்பா நிராபா³தா⁴ நிர்பே⁴தா³ பே⁴த³னாஶினீ |
நிர்னாஶா ம்ருத்யுமத²னீ நிஷ்க்ரியா நிஷ்பரிக்³ரஹா || 49 ||

நிஸ்துலா நீலசிகுரா நிரபாயா நிரத்யயா |
து³ர்லபா⁴ து³ர்க³மா து³ர்கா³ து³꞉க²ஹந்த்ரீ ஸுக²ப்ரதா³ || 50 ||

து³ஷ்டதூ³ரா து³ராசாரஶமனீ தோ³ஷவர்ஜிதா |
ஸர்வஜ்ஞா ஸாந்த்³ரகருணா ஸமானாதி⁴கவர்ஜிதா || 51 ||

ஸர்வஶக்திமயீ ஸர்வமங்க³ளா ஸத்³க³திப்ரதா³ |
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வமயீ ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபிணீ || 52 ||

ஸர்வயந்த்ராத்மிகா ஸர்வதந்த்ரரூபா மனோன்மனீ |
மாஹேஶ்வரீ மஹாதே³வீ மஹாலக்ஷ்மீர்ம்ருட³ப்ரியா || 53 ||

மஹாரூபா மஹாபூஜ்யா மஹாபாதகனாஶினீ |
மஹாமாயா மஹாஸத்த்வா மஹாஶக்திர்மஹாரதி꞉ || 54 ||

மஹாபோ⁴கா³ மஹைஶ்வர்யா மஹாவீர்யா மஹாப³லா |
மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாஸித்³தி⁴ர்மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ || 55 ||

மஹாதந்த்ரா மஹாமந்த்ரா மஹாயந்த்ரா மஹாஸனா |
மஹாயாக³க்ரமாராத்⁴யா மஹாபை⁴ரவபூஜிதா || 56 ||

மஹேஶ்வரமஹாகல்பமஹாதாண்ட³வஸாக்ஷிணீ |
மஹாகாமேஶமஹிஷீ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ || 57 ||

சதுஷ்ஷஷ்ட்யுபசாராட்⁴யா சதுஷ்ஷஷ்டிகளாமயீ |
மஹாசதுஷ்ஷஷ்டிகோடியோகி³னீக³ணஸேவிதா || 58 ||

மனுவித்³யா சந்த்³ரவித்³யா சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யகா³ |
சாருரூபா சாருஹாஸா சாருசந்த்³ரகளாத⁴ரா || 59 ||

சராசரஜக³ன்னாதா² சக்ரராஜனிகேதனா |
பார்வதீ பத்³மனயனா பத்³மராக³ஸமப்ரபா⁴ || 60 ||

பஞ்சப்ரேதாஸனாஸீனா பஞ்சப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ |
சின்மயீ பரமானந்தா³ விஜ்ஞானக⁴னரூபிணீ || 61 ||

த்⁴யானத்⁴யாத்ருத்⁴யேயரூபா த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவர்ஜிதா |
விஶ்வரூபா ஜாக³ரிணீ ஸ்வபந்தீ தைஜஸாத்மிகா || 62 ||

ஸுப்தா ப்ராஜ்ஞாத்மிகா துர்யா ஸர்வாவஸ்தா²விவர்ஜிதா |
ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரீ ப்³ரஹ்மரூபா கோ³ப்த்ரீ கோ³விந்த³ரூபிணீ || 63 ||

ஸம்ஹாரிணீ ருத்³ரரூபா திரோதா⁴னகரீஶ்வரீ |
ஸதா³ஶிவா(அ)னுக்³ரஹதா³ பஞ்சக்ருத்யபராயணா || 64 ||

பா⁴னுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² பை⁴ரவீ ப⁴க³மாலினீ |
பத்³மாஸனா ப⁴க³வதீ பத்³மனாப⁴ஸஹோத³ரீ || 65 ||

உன்மேஷனிமிஷோத்பன்னவிபன்னபு⁴வனாவளி꞉ |
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவத³னா ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரபாத் || 66 ||

ஆப்³ரஹ்மகீடஜனனீ வர்ணாஶ்ரமவிதா⁴யினீ |
நிஜாஜ்ஞாரூபனிக³மா புண்யாபுண்யப²லப்ரதா³ || 67 ||

ஶ்ருதிஸீமந்தஸிந்தூ³ரீக்ருதபாதா³ப்³ஜதூ⁴ளிகா |
ஸகலாக³மஸந்தோ³ஹஶுக்திஸம்புடமௌக்திகா || 68 ||

புருஷார்த²ப்ரதா³ பூர்ணா போ⁴கி³னீ பு⁴வனேஶ்வரீ |
அம்பி³கா(அ)னாதி³னித⁴னா ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரஸேவிதா || 69 ||

நாராயணீ நாத³ரூபா நாமரூபவிவர்ஜிதா |
ஹ்ரீங்காரீ ஹ்ரீமதீ ஹ்ருத்³யா ஹேயோபாதே³யவர்ஜிதா || 70 ||

ராஜராஜார்சிதா ராஜ்ஞீ ரம்யா ராஜீவலோசனா |
ரஞ்ஜனீ ரமணீ ரஸ்யா ரணத்கிங்கிணிமேக²லா || 71 ||

ரமா ராகேந்து³வத³னா ரதிரூபா ரதிப்ரியா |
ரக்ஷாகரீ ராக்ஷஸக்⁴னீ ராமா ரமணலம்படா || 72 ||

காம்யா காமகலாரூபா கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா |
கள்யாணீ ஜக³தீகந்தா³ கருணாரஸஸாக³ரா || 73 ||

களாவதீ களாலாபா காந்தா காத³ம்ப³ரீப்ரியா |
வரதா³ வாமனயனா வாருணீமத³விஹ்வலா || 74 ||

விஶ்வாதி⁴கா வேத³வேத்³யா விந்த்⁴யாசலனிவாஸினீ |
விதா⁴த்ரீ வேத³ஜனனீ விஷ்ணுமாயா விலாஸினீ || 75 ||

க்ஷேத்ரஸ்வரூபா க்ஷேத்ரேஶீ க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞபாலினீ |
க்ஷயவ்ருத்³தி⁴வினிர்முக்தா க்ஷேத்ரபாலஸமர்சிதா || 76 ||

விஜயா விமலா வந்த்³யா வந்தா³ருஜனவத்ஸலா |
வாக்³வாதி³னீ வாமகேஶீ வஹ்னிமண்ட³லவாஸினீ || 77 ||

ப⁴க்திமத்கல்பலதிகா பஶுபாஶவிமோசினீ |
ஸம்ஹ்ருதாஶேஷபாஷண்டா³ ஸதா³சாரப்ரவர்திகா || 78 ||

தாபத்ரயாக்³னிஸந்தப்தஸமாஹ்லாத³னசந்த்³ரிகா |
தருணீ தாபஸாராத்⁴யா தனுமத்⁴யா தமோபஹா || 79 ||

சிதிஸ்தத்பத³லக்ஷ்யார்தா² சிதே³கரஸரூபிணீ |
ஸ்வாத்மானந்த³லவீபூ⁴தப்³ரஹ்மாத்³யானந்த³ஸந்ததி꞉ || 80 ||

பரா ப்ரத்யக்சிதீரூபா பஶ்யந்தீ பரதே³வதா |
மத்⁴யமா வைக²ரீரூபா ப⁴க்தமானஸஹம்ஸிகா || 81 ||

காமேஶ்வரப்ராணனாடீ³ க்ருதஜ்ஞா காமபூஜிதா |
ஶ்ருங்கா³ரரஸஸம்பூர்ணா ஜயா ஜாலந்த⁴ரஸ்தி²தா || 82 ||

ஓட்³யாணபீட²னிலயா பி³ந்து³மண்ட³லவாஸினீ |
ரஹோயாக³க்ரமாராத்⁴யா ரஹஸ்தர்பணதர்பிதா || 83 ||

ஸத்³ய꞉ப்ரஸாதி³னீ விஶ்வஸாக்ஷிணீ ஸாக்ஷிவர்ஜிதா |
ஷட³ங்க³தே³வதாயுக்தா ஷாட்³கு³ண்யபரிபூரிதா || 84 ||

நித்யக்லின்னா நிருபமா நிர்வாணஸுக²தா³யினீ |
நித்யாஷோட³ஶிகாரூபா ஶ்ரீகண்டா²ர்த⁴ஶரீரிணீ || 85 ||

ப்ரபா⁴வதீ ப்ரபா⁴ரூபா ப்ரஸித்³தா⁴ பரமேஶ்வரீ |
மூலப்ரக்ருதிரவ்யக்தா வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபிணீ || 86 ||

வ்யாபினீ விவிதா⁴காரா வித்³யா(அ)வித்³யாஸ்வரூபிணீ |
மஹாகாமேஶனயனகுமுதா³ஹ்லாத³கௌமுதீ³ || 87 ||

ப⁴க்தஹார்த³தமோபே⁴த³பா⁴னுமத்³பா⁴னுஸந்ததி꞉ |
ஶிவதூ³தீ ஶிவாராத்⁴யா ஶிவமூர்திஶ்ஶிவங்கரீ || 88 ||

ஶிவப்ரியா ஶிவபரா ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டபூஜிதா |
அப்ரமேயா ஸ்வப்ரகாஶா மனோவாசாமகோ³சரா || 89 ||

சிச்ச²க்திஶ்சேதனாரூபா ஜட³ஶக்திர்ஜடா³த்மிகா |
கா³யத்ரீ வ்யாஹ்ருதிஸ்ஸந்த்⁴யா த்³விஜப்³ருந்த³னிஷேவிதா || 90 ||

தத்த்வாஸனா தத்த்வமயீ பஞ்சகோஶாந்தரஸ்தி²தா |
நிஸ்ஸீமமஹிமா நித்யயௌவனா மத³ஶாலினீ || 91 ||

மத³கூ⁴ர்ணிதரக்தாக்ஷீ மத³பாடலக³ண்ட³பூ⁴꞉ |
சந்த³னத்³ரவதி³க்³தா⁴ங்கீ³ சாம்பேயகுஸுமப்ரியா || 92 ||

குஶலா கோமலாகாரா குருகுள்லா குளேஶ்வரீ |
குளகுண்டா³லயா கௌளமார்க³தத்பரஸேவிதா || 93 ||

குமாரக³ணனாதா²ம்பா³ துஷ்டி꞉ புஷ்டிர்மதிர்த்⁴ருதி꞉ |
ஶாந்தி꞉ ஸ்வஸ்திமதீ காந்திர்னந்தி³னீ விக்⁴னனாஶினீ || 94 ||

தேஜோவதீ த்ரினயனா லோலாக்ஷீகாமரூபிணீ |
மாலினீ ஹம்ஸினீ மாதா மலயாசலவாஸினீ || 95 ||

ஸுமுகீ² நளினீ ஸுப்⁴ரூஶ்ஶோப⁴னா ஸுரனாயிகா |
காலகண்டீ² காந்திமதீ க்ஷோபி⁴ணீ ஸூக்ஷ்மரூபிணீ || 96 ||

வஜ்ரேஶ்வரீ வாமதே³வீ வயோ(அ)வஸ்தா²விவர்ஜிதா |
ஸித்³தே⁴ஶ்வரீ ஸித்³த⁴வித்³யா ஸித்³த⁴மாதா யஶஸ்வினீ || 97 ||

விஶுத்³தி⁴சக்ரனிலயா(ஆ)ரக்தவர்ணா த்ரிலோசனா |
க²ட்வாங்கா³தி³ப்ரஹரணா வத³னைகஸமன்விதா || 98 ||

பாயஸான்னப்ரியா த்வக்ஸ்தா² பஶுலோகப⁴யங்கரீ |
அம்ருதாதி³மஹாஶக்திஸம்வ்ருதா டா⁴கினீஶ்வரீ || 99 ||

அனாஹதாப்³ஜனிலயா ஶ்யாமாபா⁴ வத³னத்³வயா |
த³ம்ஷ்ட்ரோஜ்ஜ்வலா(அ)க்ஷமாலாதி³த⁴ரா ருதி⁴ரஸம்ஸ்தி²தா || 100 ||

காளராத்ர்யாதி³ஶக்த்யௌக⁴வ்ருதா ஸ்னிக்³தௌ⁴த³னப்ரியா |
மஹாவீரேந்த்³ரவரதா³ ராகின்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ || 101 ||

மணிபூராப்³ஜனிலயா வத³னத்ரயஸம்யுதா |
வஜ்ராதி³காயுதோ⁴பேதா டா³மர்யாதி³பி⁴ராவ்ருதா || 102 ||

ரக்தவர்ணா மாம்ஸனிஷ்டா² கு³டா³ன்னப்ரீதமானஸா |
ஸமஸ்தப⁴க்தஸுக²தா³ லாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ || 103 ||

ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னாம்பு³ஜக³தா சதுர்வக்த்ரமனோஹரா |
ஶூலாத்³யாயுத⁴ஸம்பன்னா பீதவர்ணா(அ)திக³ர்விதா || 104 ||

மேதோ³னிஷ்டா² மது⁴ப்ரீதா ப³ந்தி³ன்யாதி³ஸமன்விதா |
த³த்⁴யன்னாஸக்தஹ்ருத³யா காகினீரூபதா⁴ரிணீ || 105 ||

மூலாதா⁴ராம்பு³ஜாரூடா⁴ பஞ்சவக்த்ரா(அ)ஸ்தி²ஸம்ஸ்தி²தா |
அங்குஶாதி³ப்ரஹரணா வரதா³தி³னிஷேவிதா || 106 ||

முத்³கௌ³த³னாஸக்தசித்தா ஸாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ |
ஆஜ்ஞாசக்ராப்³ஜனிலயா ஶுக்லவர்ணா ஷடா³னனா || 107 ||

மஜ்ஜாஸம்ஸ்தா² ஹம்ஸவதீமுக்²யஶக்திஸமன்விதா |
ஹரித்³ரான்னைகரஸிகா ஹாகினீரூபதா⁴ரிணீ || 108 ||

ஸஹஸ்ரத³ளபத்³மஸ்தா² ஸர்வவர்ணோபஶோபி⁴தா |
ஸர்வாயுத⁴த⁴ரா ஶுக்லஸம்ஸ்தி²தா ஸர்வதோமுகீ² || 109 ||

ஸர்வௌத³னப்ரீதசித்தா யாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ |
ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴(அ)மதிர்மேதா⁴ ஶ்ருதி꞉ ஸ்ம்ருதிரனுத்தமா || 110 ||

புண்யகீர்தி꞉ புண்யலப்⁴யா புண்யஶ்ரவணகீர்தனா |
புலோமஜார்சிதா ப³ந்த⁴மோசனீ ப³ந்து⁴ராலகா || 111 || [ப³ர்ப³ராலகா]

விமர்ஶரூபிணீ வித்³யா வியதா³தி³ஜக³த்ப்ரஸூ꞉ |
ஸர்வவ்யாதி⁴ப்ரஶமனீ ஸர்வம்ருத்யுனிவாரிணீ || 112 ||

அக்³ரக³ண்யா(அ)சிந்த்யரூபா கலிகல்மஷனாஶினீ |
காத்யாயனீ காலஹந்த்ரீ கமலாக்ஷனிஷேவிதா || 113 ||

தாம்பூ³லபூரிதமுகீ² தா³டி³மீகுஸுமப்ரபா⁴ |
ம்ருகா³க்ஷீ மோஹினீ முக்²யா ம்ருடா³னீ மித்ரரூபிணீ || 114 ||

நித்யத்ருப்தா ப⁴க்தனிதி⁴ர்னியந்த்ரீ நிகி²லேஶ்வரீ |
மைத்ர்யாதி³வாஸனாலப்⁴யா மஹாப்ரளயஸாக்ஷிணீ || 115 ||

பராஶக்தி꞉ பரானிஷ்டா² ப்ரஜ்ஞானக⁴னரூபிணீ |
மாத்⁴வீபானாலஸா மத்தா மாத்ருகாவர்ணரூபிணீ || 116 ||

மஹாகைலாஸனிலயா ம்ருணாலம்ருது³தோ³ர்லதா |
மஹனீயா த³யாமூர்திர்மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலினீ || 117 ||

ஆத்மவித்³யா மஹாவித்³யா ஶ்ரீவித்³யா காமஸேவிதா |
ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீவித்³யா த்ரிகூடா காமகோடிகா || 118 ||

கடாக்ஷகிங்கரீபூ⁴தகமலாகோடிஸேவிதா |
ஶிரஸ்ஸ்தி²தா சந்த்³ரனிபா⁴ பா²லஸ்தே²ந்த்³ரத⁴னு꞉ப்ரபா⁴ || 119 ||

ஹ்ருத³யஸ்தா² ரவிப்ரக்²யா த்ரிகோணாந்தரதீ³பிகா |
தா³க்ஷாயணீ தை³த்யஹந்த்ரீ த³க்ஷயஜ்ஞவினாஶினீ || 120 ||

த³ராந்தோ³ளிததீ³ர்கா⁴க்ஷீ த³ரஹாஸோஜ்ஜ்வலன்முகீ² |
கு³ருமூர்திர்கு³ணனிதி⁴ர்கோ³மாதா கு³ஹஜன்மபூ⁴꞉ || 121 ||

தே³வேஶீ த³ண்ட³னீதிஸ்தா² த³ஹராகாஶரூபிணீ |
ப்ரதிபன்முக்²யராகாந்ததிதி²மண்ட³லபூஜிதா || 122 ||

களாத்மிகா களானாதா² காவ்யாலாபவினோதி³னீ |
ஸசாமரரமாவாணீஸவ்யத³க்ஷிணஸேவிதா || 123 ||

ஆதி³ஶக்திரமேயா(ஆ)த்மா பரமா பாவனாக்ருதி꞉ |
அனேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ஜனனீ தி³வ்யவிக்³ரஹா || 124 ||

க்லீங்காரீ கேவலா கு³ஹ்யா கைவல்யபத³தா³யினீ |
த்ரிபுரா த்ரிஜக³த்³வந்த்³யா த்ரிமூர்திஸ்த்ரித³ஶேஶ்வரீ || 125 ||

த்ர்யக்ஷரீ தி³வ்யக³ந்தா⁴ட்⁴யா ஸிந்தூ³ரதிலகாஞ்சிதா |
உமா ஶைலேந்த்³ரதனயா கௌ³ரீ க³ந்த⁴ர்வஸேவிதா || 126 ||

விஶ்வக³ர்பா⁴ ஸ்வர்ணக³ர்பா⁴(அ)வரதா³ வாக³தீ⁴ஶ்வரீ |
த்⁴யானக³ம்யா(அ)பரிச்சே²த்³யா ஜ்ஞானதா³ ஜ்ஞானவிக்³ரஹா || 127 ||

ஸர்வவேதா³ந்தஸம்வேத்³யா ஸத்யானந்த³ஸ்வரூபிணீ |
லோபாமுத்³ரார்சிதா லீலாக்லுப்தப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லா || 128 ||

அத்³ருஶ்யா த்³ருஶ்யரஹிதா விஜ்ஞாத்ரீ வேத்³யவர்ஜிதா |
யோகி³னீ யோக³தா³ யோக்³யா யோகா³னந்தா³ யுக³ந்த⁴ரா || 129 ||

இச்சா²ஶக்திஜ்ஞானஶக்திக்ரியாஶக்திஸ்வரூபிணீ |
ஸர்வாதா⁴ரா ஸுப்ரதிஷ்டா² ஸத³ஸத்³ரூபதா⁴ரிணீ || 130 ||

அஷ்டமூர்திரஜாஜைத்ரீ லோகயாத்ராவிதா⁴யினீ |
ஏகாகினீ பூ⁴மரூபா நிர்த்³வைதா த்³வைதவர்ஜிதா || 131 ||

அன்னதா³ வஸுதா³ வ்ருத்³தா⁴ ப்³ரஹ்மாத்மைக்யஸ்வரூபிணீ |
ப்³ருஹதீ ப்³ராஹ்மணீ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மானந்தா³ ப³லிப்ரியா || 132 ||

பா⁴ஷாரூபா ப்³ருஹத்ஸேனா பா⁴வாபா⁴வவிவர்ஜிதா |
ஸுகா²ராத்⁴யா ஶுப⁴கரீ ஶோப⁴னாஸுலபா⁴க³தி꞉ || 133 ||

ராஜராஜேஶ்வரீ ராஜ்யதா³யினீ ராஜ்யவல்லபா⁴ |
ராஜத்க்ருபா ராஜபீட²னிவேஶிதனிஜாஶ்ரிதா || 134 ||

ராஜ்யலக்ஷ்மீ꞉ கோஶனாதா² சதுரங்க³ப³லேஶ்வரீ |
ஸாம்ராஜ்யதா³யினீ ஸத்யஸந்தா⁴ ஸாக³ரமேக²லா || 135 ||

தீ³க்ஷிதா தை³த்யஶமனீ ஸர்வலோகவஶங்கரீ |
ஸர்வார்த²தா³த்ரீ ஸாவித்ரீ ஸச்சிதா³னந்த³ரூபிணீ || 136 ||

தே³ஶகாலாபரிச்சி²ன்னா ஸர்வகா³ ஸர்வமோஹினீ |
ஸரஸ்வதீ ஶாஸ்த்ரமயீ கு³ஹாம்பா³ கு³ஹ்யரூபிணீ || 137 ||

ஸர்வோபாதி⁴வினிர்முக்தா ஸதா³ஶிவபதிவ்ரதா |
ஸம்ப்ரதா³யேஶ்வரீ ஸாத்⁴வீ கு³ருமண்ட³லரூபிணீ || 138 ||

குலோத்தீர்ணா ப⁴கா³ராத்⁴யா மாயா மது⁴மதீ மஹீ |
க³ணாம்பா³ கு³ஹ்யகாராத்⁴யா கோமலாங்கீ³ கு³ருப்ரியா || 139 ||

ஸ்வதந்த்ரா ஸர்வதந்த்ரேஶீ த³க்ஷிணாமூர்திரூபிணீ |
ஸனகாதி³ஸமாராத்⁴யா ஶிவஜ்ஞானப்ரதா³யினீ || 140 ||

சித்களா(ஆ)நந்த³கலிகா ப்ரேமரூபா ப்ரியங்கரீ |
நாமபாராயணப்ரீதா நந்தி³வித்³யா நடேஶ்வரீ || 141 ||

மித்²யாஜக³த³தி⁴ஷ்டா²னா முக்திதா³ முக்திரூபிணீ |
லாஸ்யப்ரியா லயகரீ லஜ்ஜா ரம்பா⁴தி³வந்தி³தா || 142 ||

ப⁴வதா³வஸுதா⁴வ்ருஷ்டி꞉ பாபாரண்யத³வானலா |
தௌ³ர்பா⁴க்³யதூலவாதூலா ஜராத்⁴வாந்தரவிப்ரபா⁴ || 143 ||

பா⁴க்³யாப்³தி⁴சந்த்³ரிகா ப⁴க்தசித்தகேகிக⁴னாக⁴னா |
ரோக³பர்வதத³ம்போ⁴ளிர்ம்ருத்யுதா³ருகுடா²ரிகா || 144 ||

மஹேஶ்வரீ மஹாகாளீ மஹாக்³ராஸா மஹாஶனா |
அபர்ணா சண்டி³கா சண்ட³முண்டா³ஸுரனிஷூதி³னீ || 145 ||

க்ஷராக்ஷராத்மிகா ஸர்வலோகேஶீ விஶ்வதா⁴ரிணீ |
த்ரிவர்க³தா³த்ரீ ஸுப⁴கா³ த்ர்யம்ப³கா த்ரிகு³ணாத்மிகா || 146 ||

ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³ ஶுத்³தா⁴ ஜபாபுஷ்பனிபா⁴க்ருதி꞉ |
ஓஜோவதீ த்³யுதித⁴ரா யஜ்ஞரூபா ப்ரியவ்ரதா || 147 ||

து³ராராத்⁴யா து³ராத⁴ர்ஷா பாடலீகுஸுமப்ரியா |
மஹதீ மேருனிலயா மந்தா³ரகுஸுமப்ரியா || 148 ||

வீராராத்⁴யா விராட்³ரூபா விரஜா விஶ்வதோமுகீ² |
ப்ரத்யக்³ரூபா பராகாஶா ப்ராணதா³ ப்ராணரூபிணீ || 149 ||

மார்தாண்ட³பை⁴ரவாராத்⁴யா மந்த்ரிணீன்யஸ்தராஜ்யதூ⁴꞉ |
த்ரிபுரேஶீ ஜயத்ஸேனா நிஸ்த்ரைகு³ண்யா பராபரா || 150 ||

ஸத்யஜ்ஞானானந்த³ரூபா ஸாமரஸ்யபராயணா |
கபர்தி³னீ களாமாலா காமது⁴க்காமரூபிணீ || 151 ||

களானிதி⁴꞉ காவ்யகளா ரஸஜ்ஞா ரஸஶேவதி⁴꞉ |
புஷ்டா புராதனா பூஜ்யா புஷ்கரா புஷ்கரேக்ஷணா || 152 ||

பரஞ்ஜ்யோதி꞉ பரந்தா⁴ம பரமாணு꞉ பராத்பரா |
பாஶஹஸ்தா பாஶஹந்த்ரீ பரமந்த்ரவிபே⁴தி³னீ || 153 ||

மூர்தா(அ)மூர்தா நித்யத்ருப்தா முனிமானஸஹம்ஸிகா |
ஸத்யவ்ரதா ஸத்யரூபா ஸர்வாந்தர்யாமினீ ஸதீ || 154 ||

ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மஜனனீ ப³ஹுரூபா பு³தா⁴ர்சிதா |
ப்ரஸவித்ரீ ப்ரசண்டா³(ஆ)ஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டா² ப்ரகடாக்ருதி꞉ || 155 ||

ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணதா³த்ரீ பஞ்சாஶத்பீட²ரூபிணீ |
விஶ்ருங்க²லா விவிக்தஸ்தா² வீரமாதா வியத்ப்ரஸூ꞉ || 156 ||

முகுந்தா³ முக்தினிலயா மூலவிக்³ரஹரூபிணீ |
பா⁴வஜ்ஞா ப⁴வரோக³க்⁴னீ ப⁴வசக்ரப்ரவர்தினீ || 157 ||

ச²ந்த³ஸ்ஸாரா ஶாஸ்த்ரஸாரா மந்த்ரஸாரா தலோத³ரீ |
உதா³ரகீர்திருத்³தா³மவைப⁴வா வர்ணரூபிணீ || 158 ||

ஜன்மம்ருத்யுஜராதப்தஜனவிஶ்ராந்திதா³யினீ |
ஸர்வோபனிஷது³த்³கு⁴ஷ்டா ஶாந்த்யதீதகளாத்மிகா || 159 ||

க³ம்பீ⁴ரா க³க³னாந்தஸ்தா² க³ர்விதா கா³னலோலுபா |
கல்பனாரஹிதா காஷ்டா²(அ)காந்தா காந்தார்த⁴விக்³ரஹா || 160 ||

கார்யகாரணனிர்முக்தா காமகேளிதரங்கி³தா |
கனத்கனகதாடங்கா லீலாவிக்³ரஹதா⁴ரிணீ || 161 ||

அஜா க்ஷயவினிர்முக்தா முக்³தா⁴ க்ஷிப்ரப்ரஸாதி³னீ |
அந்தர்முக²ஸமாராத்⁴யா ப³ஹிர்முக²ஸுது³ர்லபா⁴ || 162 ||

த்ரயீ த்ரிவர்க³னிலயா த்ரிஸ்தா² த்ரிபுரமாலினீ |
நிராமயா நிராலம்பா³ ஸ்வாத்மாராமா ஸுதா⁴ஸ்ருதி꞉ || 163 ||

ஸம்ஸாரபங்கனிர்மக்³னஸமுத்³த⁴ரணபண்டி³தா |
யஜ்ஞப்ரியா யஜ்ஞகர்த்ரீ யஜமானஸ்வரூபிணீ || 164 ||

த⁴ர்மாதா⁴ரா த⁴னாத்⁴யக்ஷா த⁴னதா⁴ன்யவிவர்தி⁴னீ |
விப்ரப்ரியா விப்ரரூபா விஶ்வப்⁴ரமணகாரிணீ || 165 ||

விஶ்வக்³ராஸா வித்³ருமாபா⁴ வைஷ்ணவீ விஷ்ணுரூபிணீ |
அயோனிர்யோனினிலயா கூடஸ்தா² குலரூபிணீ || 166 ||

வீரகோ³ஷ்டீ²ப்ரியா வீரா நைஷ்கர்ம்யா நாத³ரூபிணீ |
விஜ்ஞானகலனா கல்யா வித³க்³தா⁴ பை³ந்த³வாஸனா || 167 ||

தத்த்வாதி⁴கா தத்த்வமயீ தத்த்வமர்த²ஸ்வரூபிணீ |
ஸாமகா³னப்ரியா ஸௌம்யா ஸதா³ஶிவகுடும்பி³னீ || 168 ||

ஸவ்யாபஸவ்யமார்க³ஸ்தா² ஸர்வாபத்³வினிவாரிணீ |
ஸ்வஸ்தா² ஸ்வபா⁴வமது⁴ரா தீ⁴ரா தீ⁴ரஸமர்சிதா || 169 ||

சைதன்யார்க்⁴யஸமாராத்⁴யா சைதன்யகுஸுமப்ரியா |
ஸதோ³தி³தா ஸதா³துஷ்டா தருணாதி³த்யபாடலா || 170 ||

த³க்ஷிணாத³க்ஷிணாராத்⁴யா த³ரஸ்மேரமுகா²ம்பு³ஜா |
கௌளினீகேவலா(அ)னர்க்⁴யகைவல்யபத³தா³யினீ || 171 ||

ஸ்தோத்ரப்ரியா ஸ்துதிமதீ ஶ்ருதிஸம்ஸ்துதவைப⁴வா |
மனஸ்வினீ மானவதீ மஹேஶீ மங்க³ளாக்ருதி꞉ || 172 ||

விஶ்வமாதா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ விஶாலாக்ஷீ விராகி³ணீ |
ப்ரக³ல்பா⁴ பரமோதா³ரா பராமோதா³ மனோமயீ || 173 ||

வ்யோமகேஶீ விமானஸ்தா² வஜ்ரிணீ வாமகேஶ்வரீ |
பஞ்சயஜ்ஞப்ரியா பஞ்சப்ரேதமஞ்சாதி⁴ஶாயினீ || 174 ||

பஞ்சமீ பஞ்சபூ⁴தேஶீ பஞ்சஸங்க்²யோபசாரிணீ |
ஶாஶ்வதீ ஶாஶ்வதைஶ்வர்யா ஶர்மதா³ ஶம்பு⁴மோஹினீ || 175 ||

த⁴ரா த⁴ரஸுதா த⁴ன்யா த⁴ர்மிணீ த⁴ர்மவர்தி⁴னீ |
லோகாதீதா கு³ணாதீதா ஸர்வாதீதா ஶமாத்மிகா || 176 ||

ப³ந்தூ⁴ககுஸுமப்ரக்²யா பா³லா லீலாவினோதி³னீ |
ஸுமங்க³ளீ ஸுக²கரீ ஸுவேஷாட்⁴யா ஸுவாஸினீ || 177 ||

ஸுவாஸின்யர்சனப்ரீதா(அ)ஶோப⁴னா ஶுத்³த⁴மானஸா |
பி³ந்து³தர்பணஸந்துஷ்டா பூர்வஜா த்ரிபுராம்பி³கா || 178 ||

த³ஶமுத்³ராஸமாராத்⁴யா த்ரிபுராஶ்ரீவஶங்கரீ |
ஜ்ஞானமுத்³ரா ஜ்ஞானக³ம்யா ஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ || 179 ||

யோனிமுத்³ரா த்ரிக²ண்டே³ஶீ த்ரிகு³ணா(அ)ம்பா³ த்ரிகோணகா³ |
அனகா⁴(அ)த்³பு⁴தசாரித்ரா வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யினீ || 180 ||

அப்⁴யாஸாதிஶயஜ்ஞாதா ஷட³த்⁴வாதீதரூபிணீ |
அவ்யாஜகருணாமூர்திரஜ்ஞானத்⁴வாந்ததீ³பிகா || 181 ||

ஆபா³லகோ³பவிதி³தா ஸர்வானுல்லங்க்⁴யஶாஸனா |
ஶ்ரீசக்ரராஜனிலயா ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்த³ரீ || 182 ||

ஶ்ரீஶிவா ஶிவஶக்த்யைக்யரூபிணீ லலிதாம்பி³கா |
ஏவம் ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யா நாம்னாம் ஸாஹஸ்ரகம் ஜகு³꞉ || 180 ||

இதி ஸ்ரீப்ரஹ்மாண்ட புராணே உத்தரகாண்டே
ஸ்ரீஹயக்ரீவ அகஸ்த்ய ஸம்வாதே ஸ்ரீலலிதா
ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்.

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

Lalitha Sahasranamam Full With  Lyrics

Relative Posts