DreamPirates > Lyrics > Lalitha sahasranamam MALAYALAM Lyrics

Lalitha sahasranamam MALAYALAM Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2023-11-20 13:36:44

Lalitha sahasranamam MALAYALAM Lyrics

Lalitha sahasranamam MALAYALAM Lyrics
Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : Lalitha sahasranamam
Singer : Lalitha sahasranamam
Composer : -
Publish Date : 2023-11-20 13:36:44


Song Lyrics :

അസ്യ ശ്രീലലിതാസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാലാ മന്ത്രസ്യ .
വശിന്യാദിവാഗ്ദേവതാ ഋഷയഃ .
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ .
ശ്രീലലിതാപരമേശ്വരീ ദേവതാ .
ശ്രീമദ്വാഗ്ഭവകൂടേതി ബീജം .
മധ്യകൂടേതി ശക്തിഃ .
ശക്തികൂടേതി കീലകം .
ശ്രീലലിതാമഹാത്രിപുരസുന്ദരീ-പ്രസാദസിദ്ധിദ്വാരാ
ചിന്തിതഫലാവാപ്ത്യർഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ .

|| ധ്യാനം ||

സിന്ദൂരാരുണ വിഗ്രഹാം ത്രിനയനാം മാണിക്യമൗലി സ്ഫുരത്
താരാ നായക ശേഖരാം സ്മിതമുഖീ മാപീന വക്ഷോരുഹാം .
പാണിഭ്യാമലിപൂർണ രത്ന ചഷകം രക്തോത്പലം ബിഭ്രതീം
സൗമ്യാം രത്ന ഘടസ്ഥ രക്തചരണാം ധ്യായേത് പരാമംബികാം ||

അരുണാം കരുണാ തരംഗിതാക്ഷീം
ധൃത പാശാങ്കുശ പുഷ്പ ബാണചാപാം .
അണിമാദിഭി രാവൃതാം മയൂഖൈ-
രഹമിത്യേവ വിഭാവയേ ഭവാനീം ||

ധ്യായേത് പദ്മാസനസ്ഥാം വികസിതവദനാം പദ്മപത്രായതാക്ഷീം
ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസദ്ധേമപദ്മാം വരാംഗീം .
സർവാലങ്കാര യുക്താം സതത മഭയദാം ഭക്തനമ്രാം ഭവാനീം
ശ്രീവിദ്യാം ശാന്ത മൂർതിം സകല സുരനുതാം സർവ സമ്പത്പ്രദാത്രീം ||

സകുങ്കുമ വിലേപനാമലികചുംബി കസ്തൂരികാം
സമന്ദ ഹസിതേക്ഷണാം സശര ചാപ പാശാങ്കുശാം .
അശേഷജന മോഹിനീം അരുണ മാല്യ ഭൂഷാംബരാം
ജപാകുസുമ ഭാസുരാം ജപവിധൗ സ്മരേ ദംബികാം ||

|| ശ്രീ ലളിതാ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം ||

ഓം ശ്രീമാതാ ശ്രീമഹാരാജ്ഞീ ശ്രീമത്-സിംഹാസനേശ്വരീ .
ചിദഗ്നി-കുണ്ഡ-സംഭൂതാ ദേവകാര്യ-സമുദ്യതാ || 1 ||

ഉദ്യദ്ഭാനു-സഹസ്രാഭാ ചതുർബാഹു-സമന്വിതാ .
രാഗസ്വരൂപ-പാശാഢ്യാ ക്രോധാകാരാങ്കുശോജ്ജ്വലാ || 2 ||

മനോരൂപേക്ഷു-കോദണ്ഡാ പഞ്ചതന്മാത്ര-സായകാ .
നിജാരുണ-പ്രഭാപൂര-മജ്ജദ്ബ്രഹ്മാണ്ഡ-മണ്ഡലാ || 3 ||

ചമ്പകാശോക-പുന്നാഗ-സൗഗന്ധിക-ലസത്കചാ .
കുരുവിന്ദമണി-ശ്രേണീ-കനത്കോടീര-മണ്ഡിതാ || 4 ||

അഷ്ടമീചന്ദ്ര-വിഭ്രാജ-ദലികസ്ഥല-ശോഭിതാ .
മുഖചന്ദ്ര-കലങ്കാഭ-മൃഗനാഭി-വിശേഷകാ || 5 ||

വദനസ്മര-മാംഗല്യ-ഗൃഹതോരണ-ചില്ലികാ .
വക്ത്രലക്ഷ്മീ-പരീവാഹ-ചലന്മീനാഭ-ലോചനാ || 6 ||

നവചമ്പക-പുഷ്പാഭ-നാസാദണ്ഡ-വിരാജിതാ .
താരാകാന്തി-തിരസ്കാരി-നാസാഭരണ-ഭാസുരാ || 7 ||

കദംബമഞ്ജരീ-കൢപ്ത-കർണപൂര-മനോഹരാ .
താടങ്ക-യുഗലീ-ഭൂത-തപനോഡുപ-മണ്ഡലാ || 8 ||

പദ്മരാഗ-ശിലാദർശ-പരിഭാവി-കപോലഭൂഃ .
നവവിദ്രുമ-ബിംബശ്രീ-ന്യക്കാരി-രദനച്ഛദാ || 9 || or ദശനച്ഛദാ

ശുദ്ധ-വിദ്യാങ്കുരാകാര-ദ്വിജപങ്ക്തി-ദ്വയോജ്ജ്വലാ .
കർപൂര-വീടികാമോദ-സമാകർഷി-ദിഗന്തരാ || 10 ||

നിജ-സല്ലാപ-മാധുര്യ-വിനിർഭർത്സിത-കച്ഛപീ . or നിജ-സംലാപ
മന്ദസ്മിത-പ്രഭാപൂര-മജ്ജത്കാമേശ-മാനസാ || 11 ||

അനാകലിത-സാദൃശ്യ-ചിബുകശ്രീ-വിരാജിതാ . or ചുബുകശ്രീ
കാമേശ-ബദ്ധ-മാംഗല്യ-സൂത്ര-ശോഭിത-കന്ധരാ || 12 ||

കനകാംഗദ-കേയൂര-കമനീയ-ഭുജാന്വിതാ .
രത്നഗ്രൈവേയ-ചിന്താക-ലോല-മുക്താ-ഫലാന്വിതാ || 13 ||

കാമേശ്വര-പ്രേമരത്ന-മണി-പ്രതിപണ-സ്തനീ .
നാഭ്യാലവാല-രോമാലി-ലതാ-ഫല-കുചദ്വയീ || 14 ||

ലക്ഷ്യരോമ-ലതാധാരതാ-സമുന്നേയ-മധ്യമാ .
സ്തനഭാര-ദലന്മധ്യ-പട്ടബന്ധ-വലിത്രയാ || 15 ||

അരുണാരുണ-കൗസുംഭ-വസ്ത്ര-ഭാസ്വത്-കടീതടീ .
രത്ന-കിങ്കിണികാ-രമ്യ-രശനാ-ദാമ-ഭൂഷിതാ || 16 ||

കാമേശ-ജ്ഞാത-സൗഭാഗ്യ-മാർദവോരു-ദ്വയാന്വിതാ .
മാണിക്യ-മുകുടാകാര-ജാനുദ്വയ-വിരാജിതാ || 17 ||

ഇന്ദ്രഗോപ-പരിക്ഷിപ്ത-സ്മരതൂണാഭ-ജംഘികാ .
ഗൂഢഗുൽഫാ കൂർമപൃഷ്ഠ-ജയിഷ്ണു-പ്രപദാന്വിതാ || 18 ||

നഖ-ദീധിതി-സഞ്ഛന്ന-നമജ്ജന-തമോഗുണാ .
പദദ്വയ-പ്രഭാജാല-പരാകൃത-സരോരുഹാ || 19 ||

സിഞ്ജാന-മണിമഞ്ജീര-മണ്ഡിത-ശ്രീ-പദാംബുജാ . or ശിഞ്ജാന
മരാലീ-മന്ദഗമനാ മഹാലാവണ്യ-ശേവധിഃ || 20 ||

സർവാരുണാഽനവദ്യാംഗീ സർവാഭരണ-ഭൂഷിതാ .
ശിവ-കാമേശ്വരാങ്കസ്ഥാ ശിവാ സ്വാധീന-വല്ലഭാ || 21 ||

സുമേരു-മധ്യ-ശൃംഗസ്ഥാ ശ്രീമന്നഗര-നായികാ .
ചിന്താമണി-ഗൃഹാന്തസ്ഥാ പഞ്ച-ബ്രഹ്മാസന-സ്ഥിതാ || 22 ||

മഹാപദ്മാടവീ-സംസ്ഥാ കദംബവന-വാസിനീ .
സുധാസാഗര-മധ്യസ്ഥാ കാമാക്ഷീ കാമദായിനീ || 23 ||

ദേവർഷി-ഗണ-സംഘാത-സ്തൂയമാനാത്മ-വൈഭവാ .
ഭണ്ഡാസുര-വധോദ്യുക്ത-ശക്തിസേനാ-സമന്വിതാ || 24 ||

സമ്പത്കരീ-സമാരൂഢ-സിന്ധുര-വ്രജ-സേവിതാ .
അശ്വാരൂഢാധിഷ്ഠിതാശ്വ-കോടി-കോടിഭിരാവൃതാ || 25 ||

ചക്രരാജ-രഥാരൂഢ-സർവായുധ-പരിഷ്കൃതാ .
ഗേയചക്ര-രഥാരൂഢ-മന്ത്രിണീ-പരിസേവിതാ || 26 ||

കിരിചക്ര-രഥാരൂഢ-ദണ്ഡനാഥാ-പുരസ്കൃതാ .
ജ്വാലാ-മാലിനികാക്ഷിപ്ത-വഹ്നിപ്രാകാര-മധ്യഗാ || 27 ||

ഭണ്ഡസൈന്യ-വധോദ്യുക്ത-ശക്തി-വിക്രമ-ഹർഷിതാ .
നിത്യാ-പരാക്രമാടോപ-നിരീക്ഷണ-സമുത്സുകാ || 28 ||

ഭണ്ഡപുത്ര-വധോദ്യുക്ത-ബാലാ-വിക്രമ-നന്ദിതാ .
മന്ത്രിണ്യംബാ-വിരചിത-വിഷംഗ-വധ-തോഷിതാ || 29 ||

വിശുക്ര-പ്രാണഹരണ-വാരാഹീ-വീര്യ-നന്ദിതാ .
കാമേശ്വര-മുഖാലോക-കല്പിത-ശ്രീഗണേശ്വരാ || 30 ||

മഹാഗണേശ-നിർഭിന്ന-വിഘ്നയന്ത്ര-പ്രഹർഷിതാ .
ഭണ്ഡാസുരേന്ദ്ര-നിർമുക്ത-ശസ്ത്ര-പ്രത്യസ്ത്ര-വർഷിണീ || 31 ||

കരാംഗുലി-നഖോത്പന്ന-നാരായണ-ദശാകൃതിഃ .
മഹാ-പാശുപതാസ്ത്രാഗ്നി-നിർദഗ്ധാസുര-സൈനികാ || 32 ||

കാമേശ്വരാസ്ത്ര-നിർദഗ്ധ-സഭണ്ഡാസുര-ശൂന്യകാ .
ബ്രഹ്മോപേന്ദ്ര-മഹേന്ദ്രാദി-ദേവ-സംസ്തുത-വൈഭവാ || 33 ||

ഹര-നേത്രാഗ്നി-സന്ദഗ്ധ-കാമ-സഞ്ജീവനൗഷധിഃ .
ശ്രീമദ്വാഗ്ഭവ-കൂടൈക-സ്വരൂപ-മുഖ-പങ്കജാ || 34 ||

കണ്ഠാധഃ-കടി-പര്യന്ത-മധ്യകൂട-സ്വരൂപിണീ .
ശക്തി-കൂടൈകതാപന്ന-കട്യധോഭാഗ-ധാരിണീ || 35 ||

മൂല-മന്ത്രാത്മികാ മൂലകൂടത്രയ-കലേബരാ .
കുലാമൃതൈക-രസികാ കുലസങ്കേത-പാലിനീ || 36 ||

കുലാംഗനാ കുലാന്തസ്ഥാ കൗലിനീ കുലയോഗിനീ .
അകുലാ സമയാന്തസ്ഥാ സമയാചാര-തത്പരാ || 37 ||

മൂലാധാരൈക-നിലയാ ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥി-വിഭേദിനീ .
മണി-പൂരാന്തരുദിതാ വിഷ്ണുഗ്രന്ഥി-വിഭേദിനീ || 38 ||

ആജ്ഞാ-ചക്രാന്തരാലസ്ഥാ രുദ്രഗ്രന്ഥി-വിഭേദിനീ .
സഹസ്രാരാംബുജാരൂഢാ സുധാ-സാരാഭിവർഷിണീ || 39 ||

തഡില്ലതാ-സമരുചിഃ ഷട്ചക്രോപരി-സംസ്ഥിതാ .
മഹാസക്തിഃ കുണ്ഡലിനീ ബിസതന്തു-തനീയസീ || 40 ||

ഭവാനീ ഭാവനാഗമ്യാ ഭവാരണ്യ-കുഠാരികാ .
ഭദ്രപ്രിയാ ഭദ്രമൂർതിർ ഭക്ത-സൗഭാഗ്യദായിനീ || 41 ||

ഭക്തിപ്രിയാ ഭക്തിഗമ്യാ ഭക്തിവശ്യാ ഭയാപഹാ .
ശാംഭവീ ശാരദാരാധ്യാ ശർവാണീ ശർമദായിനീ || 42 ||

ശാങ്കരീ ശ്രീകരീ സാധ്വീ ശരച്ചന്ദ്ര-നിഭാനനാ .
ശാതോദരീ ശാന്തിമതീ നിരാധാരാ നിരഞ്ജനാ || 43 ||

നിർലേപാ നിർമലാ നിത്യാ നിരാകാരാ നിരാകുലാ .
നിർഗുണാ നിഷ്കലാ ശാന്താ നിഷ്കാമാ നിരുപപ്ലവാ || 44 ||

നിത്യമുക്താ നിർവികാരാ നിഷ്പ്രപഞ്ചാ നിരാശ്രയാ .
നിത്യശുദ്ധാ നിത്യബുദ്ധാ നിരവദ്യാ നിരന്തരാ || 45 ||

നിഷ്കാരണാ നിഷ്കലങ്കാ നിരുപാധിർ നിരീശ്വരാ .
നീരാഗാ രാഗമഥനീ നിർമദാ മദനാശിനീ || 46 ||

നിശ്ചിന്താ നിരഹങ്കാരാ നിർമോഹാ മോഹനാശിനീ .
നിർമമാ മമതാഹന്ത്രീ നിഷ്പാപാ പാപനാശിനീ || 47 ||

നിഷ്ക്രോധാ ക്രോധശമനീ നിർലോഭാ ലോഭനാശിനീ .
നിഃസംശയാ സംശയഘ്നീ നിർഭവാ ഭവനാശിനീ || 48 || or നിസ്സംശയാ

നിർവികല്പാ നിരാബാധാ നിർഭേദാ ഭേദനാശിനീ .
നിർനാശാ മൃത്യുമഥനീ നിഷ്ക്രിയാ നിഷ്പരിഗ്രഹാ || 49 ||

നിസ്തുലാ നീലചികുരാ നിരപായാ നിരത്യയാ .
ദുർലഭാ ദുർഗമാ ദുർഗാ ദുഃഖഹന്ത്രീ സുഖപ്രദാ || 50 ||

ദുഷ്ടദൂരാ ദുരാചാര-ശമനീ ദോഷവർജിതാ .
സർവജ്ഞാ സാന്ദ്രകരുണാ സമാനാധിക-വർജിതാ || 51 ||

സർവശക്തിമയീ സർവ-മംഗലാ സദ്ഗതിപ്രദാ .
സർവേശ്വരീ സർവമയീ സർവമന്ത്ര-സ്വരൂപിണീ || 52 ||

സർവ-യന്ത്രാത്മികാ സർവ-തന്ത്രരൂപാ മനോന്മനീ .
മാഹേശ്വരീ മഹാദേവീ മഹാലക്ഷ്മീർ മൃഡപ്രിയാ || 53 ||

മഹാരൂപാ മഹാപൂജ്യാ മഹാപാതക-നാശിനീ .
മഹാമായാ മഹാസത്ത്വാ മഹാശക്തിർ മഹാരതിഃ || 54 ||

മഹാഭോഗാ മഹൈശ്വര്യാ മഹാവീര്യാ മഹാബലാ .
മഹാബുദ്ധിർ മഹാസിദ്ധിർ മഹായോഗേശ്വരേശ്വരീ || 55 ||

മഹാതന്ത്രാ മഹാമന്ത്രാ മഹായന്ത്രാ മഹാസനാ .
മഹായാഗ-ക്രമാരാധ്യാ മഹാഭൈരവ-പൂജിതാ || 56 ||

മഹേശ്വര-മഹാകല്പ-മഹാതാണ്ഡവ-സാക്ഷിണീ .
മഹാകാമേശ-മഹിഷീ മഹാത്രിപുര-സുന്ദരീ || 57 ||

ചതുഃഷഷ്ട്യുപചാരാഢ്യാ ചതുഃഷഷ്ടികലാമയീ .
മഹാചതുഃ-ഷഷ്ടികോടി-യോഗിനീ-ഗണസേവിതാ || 58 ||

മനുവിദ്യാ ചന്ദ്രവിദ്യാ ചന്ദ്രമണ്ഡല-മധ്യഗാ .
ചാരുരൂപാ ചാരുഹാസാ ചാരുചന്ദ്ര-കലാധരാ || 59 ||

ചരാചര-ജഗന്നാഥാ ചക്രരാജ-നികേതനാ .
പാർവതീ പദ്മനയനാ പദ്മരാഗ-സമപ്രഭാ || 60 ||

പഞ്ച-പ്രേതാസനാസീനാ പഞ്ചബ്രഹ്മ-സ്വരൂപിണീ .
ചിന്മയീ പരമാനന്ദാ വിജ്ഞാന-ഘനരൂപിണീ || 61 ||

ധ്യാന-ധ്യാതൃ-ധ്യേയരൂപാ ധർമാധർമ-വിവർജിതാ .
വിശ്വരൂപാ ജാഗരിണീ സ്വപന്തീ തൈജസാത്മികാ || 62 ||

സുപ്താ പ്രാജ്ഞാത്മികാ തുര്യാ സർവാവസ്ഥാ-വിവർജിതാ .
സൃഷ്ടികർത്രീ ബ്രഹ്മരൂപാ ഗോപ്ത്രീ ഗോവിന്ദരൂപിണീ || 63 ||

സംഹാരിണീ രുദ്രരൂപാ തിരോധാന-കരീശ്വരീ .
സദാശിവാഽനുഗ്രഹദാ പഞ്ചകൃത്യ-പരായണാ || 64 ||

ഭാനുമണ്ഡല-മധ്യസ്ഥാ ഭൈരവീ ഭഗമാലിനീ .
പദ്മാസനാ ഭഗവതീ പദ്മനാഭ-സഹോദരീ || 65 ||

ഉന്മേഷ-നിമിഷോത്പന്ന-വിപന്ന-ഭുവനാവലീ .
സഹസ്ര-ശീർഷവദനാ സഹസ്രാക്ഷീ സഹസ്രപാത് || 66 ||

ആബ്രഹ്മ-കീട-ജനനീ വർണാശ്രമ-വിധായിനീ .
നിജാജ്ഞാരൂപ-നിഗമാ പുണ്യാപുണ്യ-ഫലപ്രദാ || 67 ||

ശ്രുതി-സീമന്ത-സിന്ദൂരീ-കൃത-പാദാബ്ജ-ധൂലികാ .
സകലാഗമ-സന്ദോഹ-ശുക്തി-സമ്പുട-മൗക്തികാ || 68 ||

പുരുഷാർഥപ്രദാ പൂർണാ ഭോഗിനീ ഭുവനേശ്വരീ .
അംബികാഽനാദി-നിധനാ ഹരിബ്രഹ്മേന്ദ്ര-സേവിതാ || 69 ||

നാരായണീ നാദരൂപാ നാമരൂപ-വിവർജിതാ .
ഹ്രീങ്കാരീ ഹ്രീമതീ ഹൃദ്യാ ഹേയോപാദേയ-വർജിതാ || 70 ||

രാജരാജാർചിതാ രാജ്ഞീ രമ്യാ രാജീവലോചനാ .
രഞ്ജനീ രമണീ രസ്യാ രണത്കിങ്കിണി-മേഖലാ || 71 ||

രമാ രാകേന്ദുവദനാ രതിരൂപാ രതിപ്രിയാ .
രക്ഷാകരീ രാക്ഷസഘ്നീ രാമാ രമണലമ്പടാ || 72 ||

കാമ്യാ കാമകലാരൂപാ കദംബ-കുസുമ-പ്രിയാ .
കല്യാണീ ജഗതീകന്ദാ കരുണാ-രസ-സാഗരാ || 73 ||

കലാവതീ കലാലാപാ കാന്താ കാദംബരീപ്രിയാ .
വരദാ വാമനയനാ വാരുണീ-മദ-വിഹ്വലാ || 74 ||

വിശ്വാധികാ വേദവേദ്യാ വിന്ധ്യാചല-നിവാസിനീ .
വിധാത്രീ വേദജനനീ വിഷ്ണുമായാ വിലാസിനീ || 75 ||

ക്ഷേത്രസ്വരൂപാ ക്ഷേത്രേശീ ക്ഷേത്ര-ക്ഷേത്രജ്ഞ-പാലിനീ .
ക്ഷയവൃദ്ധി-വിനിർമുക്താ ക്ഷേത്രപാല-സമർചിതാ || 76 ||

വിജയാ വിമലാ വന്ദ്യാ വന്ദാരു-ജന-വത്സലാ .
വാഗ്വാദിനീ വാമകേശീ വഹ്നിമണ്ഡല-വാസിനീ || 77 ||

ഭക്തിമത്-കല്പലതികാ പശുപാശ-വിമോചിനീ .
സംഹൃതാശേഷ-പാഷണ്ഡാ സദാചാര-പ്രവർതികാ || 78 || or പാഖണ്ഡാ

താപത്രയാഗ്നി-സന്തപ്ത-സമാഹ്ലാദന-ചന്ദ്രികാ .
തരുണീ താപസാരാധ്യാ തനുമധ്യാ തമോഽപഹാ || 79 ||

ചിതിസ്തത്പദ-ലക്ഷ്യാർഥാ ചിദേകരസ-രൂപിണീ .
സ്വാത്മാനന്ദ-ലവീഭൂത-ബ്രഹ്മാദ്യാനന്ദ-സന്തതിഃ || 80 ||

പരാ പ്രത്യക്ചിതീരൂപാ പശ്യന്തീ പരദേവതാ .
മധ്യമാ വൈഖരീരൂപാ ഭക്ത-മാനസ-ഹംസികാ || 81 ||

കാമേശ്വര-പ്രാണനാഡീ കൃതജ്ഞാ കാമപൂജിതാ .
ശൃംഗാര-രസ-സമ്പൂർണാ ജയാ ജാലന്ധര-സ്ഥിതാ || 82 ||

ഓഡ്യാണപീഠ-നിലയാ ബിന്ദു-മണ്ഡലവാസിനീ .
രഹോയാഗ-ക്രമാരാധ്യാ രഹസ്തർപണ-തർപിതാ || 83 ||

സദ്യഃപ്രസാദിനീ വിശ്വ-സാക്ഷിണീ സാക്ഷിവർജിതാ .
ഷഡംഗദേവതാ-യുക്താ ഷാഡ്ഗുണ്യ-പരിപൂരിതാ || 84 ||

നിത്യക്ലിന്നാ നിരുപമാ നിർവാണ-സുഖ-ദായിനീ .
നിത്യാ-ഷോഡശികാ-രൂപാ ശ്രീകണ്ഠാർധ-ശരീരിണീ || 85 ||

പ്രഭാവതീ പ്രഭാരൂപാ പ്രസിദ്ധാ പരമേശ്വരീ .
മൂലപ്രകൃതിർ അവ്യക്താ വ്യക്താവ്യക്ത-സ്വരൂപിണീ || 86 ||

വ്യാപിനീ വിവിധാകാരാ വിദ്യാവിദ്യാ-സ്വരൂപിണീ .
മഹാകാമേശ-നയന-കുമുദാഹ്ലാദ-കൗമുദീ || 87 ||

ഭക്ത-ഹാർദ-തമോഭേദ-ഭാനുമദ്ഭാനു-സന്തതിഃ .
ശിവദൂതീ ശിവാരാധ്യാ ശിവമൂർതിഃ ശിവങ്കരീ || 88 ||

ശിവപ്രിയാ ശിവപരാ ശിഷ്ടേഷ്ടാ ശിഷ്ടപൂജിതാ .
അപ്രമേയാ സ്വപ്രകാശാ മനോവാചാമഗോചരാ || 89 ||

ചിച്ഛക്തിശ് ചേതനാരൂപാ ജഡശക്തിർ ജഡാത്മികാ .
ഗായത്രീ വ്യാഹൃതിഃ സന്ധ്യാ ദ്വിജബൃന്ദ-നിഷേവിതാ || 90 ||

തത്ത്വാസനാ തത്ത്വമയീ പഞ്ച-കോശാന്തര-സ്ഥിതാ .
നിഃസീമ-മഹിമാ നിത്യ-യൗവനാ മദശാലിനീ || 91 || or നിസ്സീമ

മദഘൂർണിത-രക്താക്ഷീ മദപാടല-ഗണ്ഡഭൂഃ .
ചന്ദന-ദ്രവ-ദിഗ്ധാംഗീ ചാമ്പേയ-കുസുമ-പ്രിയാ || 92 ||

കുശലാ കോമലാകാരാ കുരുകുല്ലാ കുലേശ്വരീ .
കുലകുണ്ഡാലയാ കൗല-മാർഗ-തത്പര-സേവിതാ || 93 ||

കുമാര-ഗണനാഥാംബാ തുഷ്ടിഃ പുഷ്ടിർ മതിർ ധൃതിഃ .
ശാന്തിഃ സ്വസ്തിമതീ കാന്തിർ നന്ദിനീ വിഘ്നനാശിനീ || 94 ||

തേജോവതീ ത്രിനയനാ ലോലാക്ഷീ-കാമരൂപിണീ .
മാലിനീ ഹംസിനീ മാതാ മലയാചല-വാസിനീ || 95 ||

സുമുഖീ നലിനീ സുഭ്രൂഃ ശോഭനാ സുരനായികാ .
കാലകണ്ഠീ കാന്തിമതീ ക്ഷോഭിണീ സൂക്ഷ്മരൂപിണീ || 96 ||

വജ്രേശ്വരീ വാമദേവീ വയോഽവസ്ഥാ-വിവർജിതാ .
സിദ്ധേശ്വരീ സിദ്ധവിദ്യാ സിദ്ധമാതാ യശസ്വിനീ || 97 ||

വിശുദ്ധിചക്ര-നിലയാഽഽരക്തവർണാ ത്രിലോചനാ .
ഖട്വാംഗാദി-പ്രഹരണാ വദനൈക-സമന്വിതാ || 98 ||

പായസാന്നപ്രിയാ ത്വക്സ്ഥാ പശുലോക-ഭയങ്കരീ .
അമൃതാദി-മഹാശക്തി-സംവൃതാ ഡാകിനീശ്വരീ || 99 ||

അനാഹതാബ്ജ-നിലയാ ശ്യാമാഭാ വദനദ്വയാ .
ദംഷ്ട്രോജ്ജ്വലാഽക്ഷ-മാലാദി-ധരാ രുധിരസംസ്ഥിതാ || 100 ||

കാലരാത്ര്യാദി-ശക്ത്യൗഘ-വൃതാ സ്നിഗ്ധൗദനപ്രിയാ .
മഹാവീരേന്ദ്ര-വരദാ രാകിണ്യംബാ-സ്വരൂപിണീ || 101 ||

മണിപൂരാബ്ജ-നിലയാ വദനത്രയ-സംയുതാ .
വജ്രാദികായുധോപേതാ ഡാമര്യാദിഭിരാവൃതാ || 102 ||

രക്തവർണാ മാംസനിഷ്ഠാ ഗുഡാന്ന-പ്രീത-മാനസാ .
സമസ്തഭക്ത-സുഖദാ ലാകിന്യംബാ-സ്വരൂപിണീ || 103 ||

സ്വാധിഷ്ഠാനാംബുജ-ഗതാ ചതുർവക്ത്ര-മനോഹരാ .
ശൂലാദ്യായുധ-സമ്പന്നാ പീതവർണാഽതിഗർവിതാ || 104 ||

മേദോനിഷ്ഠാ മധുപ്രീതാ ബന്ധിന്യാദി-സമന്വിതാ .
ദധ്യന്നാസക്ത-ഹൃദയാ കാകിനീ-രൂപ-ധാരിണീ || 105 ||

മൂലാധാരാംബുജാരൂഢാ പഞ്ച-വക്ത്രാഽസ്ഥി-സംസ്ഥിതാ .
അങ്കുശാദി-പ്രഹരണാ വരദാദി-നിഷേവിതാ || 106 ||

മുദ്ഗൗദനാസക്ത-ചിത്താ സാകിന്യംബാ-സ്വരൂപിണീ .
ആജ്ഞാ-ചക്രാബ്ജ-നിലയാ ശുക്ലവർണാ ഷഡാനനാ || 107 ||

മജ്ജാസംസ്ഥാ ഹംസവതീ-മുഖ്യ-ശക്തി-സമന്വിതാ .
ഹരിദ്രാന്നൈക-രസികാ ഹാകിനീ-രൂപ-ധാരിണീ || 108 ||

സഹസ്രദല-പദ്മസ്ഥാ സർവ-വർണോപ-ശോഭിതാ .
സർവായുധധരാ ശുക്ല-സംസ്ഥിതാ സർവതോമുഖീ || 109 ||

സർവൗദന-പ്രീതചിത്താ യാകിന്യംബാ-സ്വരൂപിണീ .
സ്വാഹാ സ്വധാഽമതിർ മേധാ ശ്രുതിഃ സ്മൃതിർ അനുത്തമാ || 110 ||

പുണ്യകീർതിഃ പുണ്യലഭ്യാ പുണ്യശ്രവണ-കീർതനാ .
പുലോമജാർചിതാ ബന്ധ-മോചനീ ബന്ധുരാലകാ || 111 || or മോചനീ ബർബരാലകാ

വിമർശരൂപിണീ വിദ്യാ വിയദാദി-ജഗത്പ്രസൂഃ .
സർവവ്യാധി-പ്രശമനീ സർവമൃത്യു-നിവാരിണീ || 112 ||

അഗ്രഗണ്യാഽചിന്ത്യരൂപാ കലികല്മഷ-നാശിനീ .
കാത്യായനീ കാലഹന്ത്രീ കമലാക്ഷ-നിഷേവിതാ || 113 ||

താംബൂല-പൂരിത-മുഖീ ദാഡിമീ-കുസുമ-പ്രഭാ .
മൃഗാക്ഷീ മോഹിനീ മുഖ്യാ മൃഡാനീ മിത്രരൂപിണീ || 114 ||

നിത്യതൃപ്താ ഭക്തനിധിർ നിയന്ത്രീ നിഖിലേശ്വരീ .
മൈത്ര്യാദി-വാസനാലഭ്യാ മഹാപ്രലയ-സാക്ഷിണീ || 115 ||

പരാ ശക്തിഃ പരാ നിഷ്ഠാ പ്രജ്ഞാനഘന-രൂപിണീ .
മാധ്വീപാനാലസാ മത്താ മാതൃകാ-വർണ-രൂപിണീ || 116 ||

മഹാകൈലാസ-നിലയാ മൃണാല-മൃദു-ദോർലതാ .
മഹനീയാ ദയാമൂർതിർ മഹാസാമ്രാജ്യ-ശാലിനീ || 117 ||

ആത്മവിദ്യാ മഹാവിദ്യാ ശ്രീവിദ്യാ കാമസേവിതാ .
ശ്രീ-ഷോഡശാക്ഷരീ-വിദ്യാ ത്രികൂടാ കാമകോടികാ || 118 ||

കടാക്ഷ-കിങ്കരീ-ഭൂത-കമലാ-കോടി-സേവിതാ .
ശിരഃസ്ഥിതാ ചന്ദ്രനിഭാ ഭാലസ്ഥേന്ദ്ര-ധനുഃപ്രഭാ || 119 ||

ഹൃദയസ്ഥാ രവിപ്രഖ്യാ ത്രികോണാന്തര-ദീപികാ .
ദാക്ഷായണീ ദൈത്യഹന്ത്രീ ദക്ഷയജ്ഞ-വിനാശിനീ || 120 ||

ദരാന്ദോലിത-ദീർഘാക്ഷീ ദര-ഹാസോജ്ജ്വലൻ-മുഖീ .
ഗുരുമൂർതിർ ഗുണനിധിർ ഗോമാതാ ഗുഹജന്മഭൂഃ || 121 ||

ദേവേശീ ദണ്ഡനീതിസ്ഥാ ദഹരാകാശ-രൂപിണീ .
പ്രതിപന്മുഖ്യ-രാകാന്ത-തിഥി-മണ്ഡല-പൂജിതാ || 122 ||

കലാത്മികാ കലാനാഥാ കാവ്യാലാപ-വിനോദിനീ . or വിമോദിനീ
സചാമര-രമാ-വാണീ-സവ്യ-ദക്ഷിണ-സേവിതാ || 123 ||

ആദിശക്തിർ അമേയാഽഽത്മാ പരമാ പാവനാകൃതിഃ .
അനേകകോടി-ബ്രഹ്മാണ്ഡ-ജനനീ ദിവ്യവിഗ്രഹാ || 124 ||

ക്ലീങ്കാരീ കേവലാ ഗുഹ്യാ കൈവല്യ-പദദായിനീ .
ത്രിപുരാ ത്രിജഗദ്വന്ദ്യാ ത്രിമൂർതിസ് ത്രിദശേശ്വരീ || 125 ||

ത്ര്യക്ഷരീ ദിവ്യ-ഗന്ധാഢ്യാ സിന്ദൂര-തിലകാഞ്ചിതാ .
ഉമാ ശൈലേന്ദ്രതനയാ ഗൗരീ ഗന്ധർവ-സേവിതാ || 126 ||

വിശ്വഗർഭാ സ്വർണഗർഭാഽവരദാ വാഗധീശ്വരീ .
ധ്യാനഗമ്യാഽപരിച്ഛേദ്യാ ജ്ഞാനദാ ജ്ഞാനവിഗ്രഹാ || 127 ||

സർവവേദാന്ത-സംവേദ്യാ സത്യാനന്ദ-സ്വരൂപിണീ .
ലോപാമുദ്രാർചിതാ ലീലാ-കൢപ്ത-ബ്രഹ്മാണ്ഡ-മണ്ഡലാ || 128 ||

അദൃശ്യാ ദൃശ്യരഹിതാ വിജ്ഞാത്രീ വേദ്യവർജിതാ .
യോഗിനീ യോഗദാ യോഗ്യാ യോഗാനന്ദാ യുഗന്ധരാ || 129 ||

ഇച്ഛാശക്തി-ജ്ഞാനശക്തി-ക്രിയാശക്തി-സ്വരൂപിണീ .
സർവാധാരാ സുപ്രതിഷ്ഠാ സദസദ്രൂപ-ധാരിണീ || 130 ||

അഷ്ടമൂർതിർ അജാജൈത്രീ ലോകയാത്രാ-വിധായിനീ . or അജാജേത്രീ
ഏകാകിനീ ഭൂമരൂപാ നിർദ്വൈതാ ദ്വൈതവർജിതാ || 131 ||

അന്നദാ വസുദാ വൃദ്ധാ ബ്രഹ്മാത്മൈക്യ-സ്വരൂപിണീ .
ബൃഹതീ ബ്രാഹ്മണീ ബ്രാഹ്മീ ബ്രഹ്മാനന്ദാ ബലിപ്രിയാ || 132 ||

ഭാഷാരൂപാ ബൃഹത്സേനാ ഭാവാഭാവ-വിവർജിതാ .
സുഖാരാധ്യാ ശുഭകരീ ശോഭനാ സുലഭാ ഗതിഃ || 133 ||

രാജ-രാജേശ്വരീ രാജ്യ-ദായിനീ രാജ്യ-വല്ലഭാ .
രാജത്കൃപാ രാജപീഠ-നിവേശിത-നിജാശ്രിതാ || 134 ||

രാജ്യലക്ഷ്മീഃ കോശനാഥാ ചതുരംഗ-ബലേശ്വരീ .
സാമ്രാജ്യ-ദായിനീ സത്യസന്ധാ സാഗരമേഖലാ || 135 ||

ദീക്ഷിതാ ദൈത്യശമനീ സർവലോക-വശങ്കരീ .
സർവാർഥദാത്രീ സാവിത്രീ സച്ചിദാനന്ദ-രൂപിണീ || 136 ||

ദേശ-കാലാപരിച്ഛിന്നാ സർവഗാ സർവമോഹിനീ .
സരസ്വതീ ശാസ്ത്രമയീ ഗുഹാംബാ ഗുഹ്യരൂപിണീ || 137 ||

സർവോപാധി-വിനിർമുക്താ സദാശിവ-പതിവ്രതാ .
സമ്പ്രദായേശ്വരീ സാധ്വീ ഗുരുമണ്ഡല-രൂപിണീ || 138 ||

കുലോത്തീർണാ ഭഗാരാധ്യാ മായാ മധുമതീ മഹീ .
ഗണാംബാ ഗുഹ്യകാരാധ്യാ കോമലാംഗീ ഗുരുപ്രിയാ || 139 ||

സ്വതന്ത്രാ സർവതന്ത്രേശീ ദക്ഷിണാമൂർതി-രൂപിണീ .
സനകാദി-സമാരാധ്യാ ശിവജ്ഞാന-പ്രദായിനീ || 140 ||

ചിത്കലാഽഽനന്ദ-കലികാ പ്രേമരൂപാ പ്രിയങ്കരീ .
നാമപാരായണ-പ്രീതാ നന്ദിവിദ്യാ നടേശ്വരീ || 141 ||

മിഥ്യാ-ജഗദധിഷ്ഠാനാ മുക്തിദാ മുക്തിരൂപിണീ .
ലാസ്യപ്രിയാ ലയകരീ ലജ്ജാ രംഭാദിവന്ദിതാ || 142 ||

ഭവദാവ-സുധാവൃഷ്ടിഃ പാപാരണ്യ-ദവാനലാ .
ദൗർഭാഗ്യ-തൂലവാതൂലാ ജരാധ്വാന്ത-രവിപ്രഭാ || 143 ||

ഭാഗ്യാബ്ധി-ചന്ദ്രികാ ഭക്ത-ചിത്തകേകി-ഘനാഘനാ .
രോഗപർവത-ദംഭോലിർ മൃത്യുദാരു-കുഠാരികാ || 144 ||

മഹേശ്വരീ മഹാകാലീ മഹാഗ്രാസാ മഹാശനാ .
അപർണാ ചണ്ഡികാ ചണ്ഡമുണ്ഡാസുര-നിഷൂദിനീ || 145 ||

ക്ഷരാക്ഷരാത്മികാ സർവ-ലോകേശീ വിശ്വധാരിണീ .
ത്രിവർഗദാത്രീ സുഭഗാ ത്ര്യംബകാ ത്രിഗുണാത്മികാ || 146 ||

സ്വർഗാപവർഗദാ ശുദ്ധാ ജപാപുഷ്പ-നിഭാകൃതിഃ .
ഓജോവതീ ദ്യുതിധരാ യജ്ഞരൂപാ പ്രിയവ്രതാ || 147 ||

ദുരാരാധ്യാ ദുരാധർഷാ പാടലീ-കുസുമ-പ്രിയാ .
മഹതീ മേരുനിലയാ മന്ദാര-കുസുമ-പ്രിയാ || 148 ||

വീരാരാധ്യാ വിരാഡ്രൂപാ വിരജാ വിശ്വതോമുഖീ .
പ്രത്യഗ്രൂപാ പരാകാശാ പ്രാണദാ പ്രാണരൂപിണീ || 149 ||

മാർതാണ്ഡ-ഭൈരവാരാധ്യാ മന്ത്രിണീന്യസ്ത-രാജ്യധൂഃ . or മാർതണ്ഡ
ത്രിപുരേശീ ജയത്സേനാ നിസ്ത്രൈഗുണ്യാ പരാപരാ || 150 ||

സത്യ-ജ്ഞാനാനന്ദ-രൂപാ സാമരസ്യ-പരായണാ .
കപർദിനീ കലാമാലാ കാമധുക് കാമരൂപിണീ || 151 ||

കലാനിധിഃ കാവ്യകലാ രസജ്ഞാ രസശേവധിഃ .
പുഷ്ടാ പുരാതനാ പൂജ്യാ പുഷ്കരാ പുഷ്കരേക്ഷണാ || 152 ||

പരഞ്ജ്യോതിഃ പരന്ധാമ പരമാണുഃ പരാത്പരാ .
പാശഹസ്താ പാശഹന്ത്രീ പരമന്ത്ര-വിഭേദിനീ || 153 ||

മൂർതാഽമൂർതാഽനിത്യതൃപ്താ മുനിമാനസ-ഹംസികാ .
സത്യവ്രതാ സത്യരൂപാ സർവാന്തര്യാമിനീ സതീ || 154 ||

ബ്രഹ്മാണീ ബ്രഹ്മജനനീ ബഹുരൂപാ ബുധാർചിതാ .
പ്രസവിത്രീ പ്രചണ്ഡാഽഽജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠാ പ്രകടാകൃതിഃ || 155 ||

പ്രാണേശ്വരീ പ്രാണദാത്രീ പഞ്ചാശത്പീഠ-രൂപിണീ .
വിശൃംഖലാ വിവിക്തസ്ഥാ വീരമാതാ വിയത്പ്രസൂഃ || 156 ||

മുകുന്ദാ മുക്തിനിലയാ മൂലവിഗ്രഹ-രൂപിണീ .
ഭാവജ്ഞാ ഭവരോഗഘ്നീ ഭവചക്ര-പ്രവർതിനീ || 157 ||

ഛന്ദഃസാരാ ശാസ്ത്രസാരാ മന്ത്രസാരാ തലോദരീ .
ഉദാരകീർതിർ ഉദ്ദാമവൈഭവാ വർണരൂപിണീ || 158 ||

ജന്മമൃത്യു-ജരാതപ്ത-ജനവിശ്രാന്തി-ദായിനീ .
സർവോപനിഷ-ദുദ്-ഘുഷ്ടാ ശാന്ത്യതീത-കലാത്മികാ || 159 ||

ഗംഭീരാ ഗഗനാന്തസ്ഥാ ഗർവിതാ ഗാനലോലുപാ .
കല്പനാ-രഹിതാ കാഷ്ഠാഽകാന്താ കാന്താർധ-വിഗ്രഹാ || 160 ||

കാര്യകാരണ-നിർമുക്താ കാമകേലി-തരംഗിതാ .
കനത്കനകതാ-ടങ്കാ ലീലാ-വിഗ്രഹ-ധാരിണീ || 161 ||

അജാ ക്ഷയവിനിർമുക്താ മുഗ്ധാ ക്ഷിപ്ര-പ്രസാദിനീ .
അന്തർമുഖ-സമാരാധ്യാ ബഹിർമുഖ-സുദുർലഭാ || 162 ||

ത്രയീ ത്രിവർഗനിലയാ ത്രിസ്ഥാ ത്രിപുരമാലിനീ .
നിരാമയാ നിരാലംബാ സ്വാത്മാരാമാ സുധാസൃതിഃ || 163 || or സുധാസ്രുതിഃ

സംസാരപങ്ക-നിർമഗ്ന-സമുദ്ധരണ-പണ്ഡിതാ .
യജ്ഞപ്രിയാ യജ്ഞകർത്രീ യജമാന-സ്വരൂപിണീ || 164 ||

ധർമാധാരാ ധനാധ്യക്ഷാ ധനധാന്യ-വിവർധിനീ .
വിപ്രപ്രിയാ വിപ്രരൂപാ വിശ്വഭ്രമണ-കാരിണീ || 165 ||

വിശ്വഗ്രാസാ വിദ്രുമാഭാ വൈഷ്ണവീ വിഷ്ണുരൂപിണീ .
അയോനിർ യോനിനിലയാ കൂടസ്ഥാ കുലരൂപിണീ || 166 ||

വീരഗോഷ്ഠീപ്രിയാ വീരാ നൈഷ്കർമ്യാ നാദരൂപിണീ .
വിജ്ഞാനകലനാ കല്യാ വിദഗ്ധാ ബൈന്ദവാസനാ || 167 ||

തത്ത്വാധികാ തത്ത്വമയീ തത്ത്വമർഥ-സ്വരൂപിണീ .
സാമഗാനപ്രിയാ സൗമ്യാ സദാശിവ-കുടുംബിനീ || 168 || or സോമ്യാ

സവ്യാപസവ്യ-മാർഗസ്ഥാ സർവാപദ്വിനിവാരിണീ .
സ്വസ്ഥാ സ്വഭാവമധുരാ ധീരാ ധീരസമർചിതാ || 169 ||

ചൈതന്യാർഘ്യ-സമാരാധ്യാ ചൈതന്യ-കുസുമപ്രിയാ .
സദോദിതാ സദാതുഷ്ടാ തരുണാദിത്യ-പാടലാ || 170 ||

ദക്ഷിണാ-ദക്ഷിണാരാധ്യാ ദരസ്മേര-മുഖാംബുജാ .
കൗലിനീ-കേവലാഽനർഘ്യ-കൈവല്യ-പദദായിനീ || 171 ||

സ്തോത്രപ്രിയാ സ്തുതിമതീ ശ്രുതി-സംസ്തുത-വൈഭവാ .
മനസ്വിനീ മാനവതീ മഹേശീ മംഗലാകൃതിഃ || 172 ||

വിശ്വമാതാ ജഗദ്ധാത്രീ വിശാലാക്ഷീ വിരാഗിണീ .
പ്രഗൽഭാ പരമോദാരാ പരാമോദാ മനോമയീ || 173 ||

വ്യോമകേശീ വിമാനസ്ഥാ വജ്രിണീ വാമകേശ്വരീ .
പഞ്ചയജ്ഞ-പ്രിയാ പഞ്ച-പ്രേത-മഞ്ചാധിശായിനീ || 174 ||

പഞ്ചമീ പഞ്ചഭൂതേശീ പഞ്ച-സംഖ്യോപചാരിണീ .
ശാശ്വതീ ശാശ്വതൈശ്വര്യാ ശർമദാ ശംഭുമോഹിനീ || 175 ||

ധരാധരസുതാ ധന്യാ ധർമിണീ ധർമവർധിനീ .
ലോകാതീതാ ഗുണാതീതാ സർവാതീതാ ശമാത്മികാ || 176 ||

ബന്ധൂക-കുസുമപ്രഖ്യാ ബാലാ ലീലാവിനോദിനീ .
സുമംഗലീ സുഖകരീ സുവേഷാഢ്യാ സുവാസിനീ || 177 ||

സുവാസിന്യർചന-പ്രീതാഽഽശോഭനാ ശുദ്ധമാനസാ .
ബിന്ദു-തർപണ-സന്തുഷ്ടാ പൂർവജാ ത്രിപുരാംബികാ || 178 ||

ദശമുദ്രാ-സമാരാധ്യാ ത്രിപുരാശ്രീ-വശങ്കരീ .
ജ്ഞാനമുദ്രാ ജ്ഞാനഗമ്യാ ജ്ഞാനജ്ഞേയ-സ്വരൂപിണീ || 179 ||

യോനിമുദ്രാ ത്രിഖണ്ഡേശീ ത്രിഗുണാംബാ ത്രികോണഗാ .
അനഘാഽദ്ഭുത-ചാരിത്രാ വാഞ്ഛിതാർഥ-പ്രദായിനീ || 180 ||

അഭ്യാസാതിശയ-ജ്ഞാതാ ഷഡധ്വാതീത-രൂപിണീ .
അവ്യാജ-കരുണാ-മൂർതിർ അജ്ഞാന-ധ്വാന്ത-ദീപികാ || 181 ||

ആബാല-ഗോപ-വിദിതാ സർവാനുല്ലംഘ്യ-ശാസനാ .
ശ്രീചക്രരാജ-നിലയാ ശ്രീമത്-ത്രിപുരസുന്ദരീ || 182 ||

ശ്രീശിവാ ശിവ-ശക്ത്യൈക്യ-രൂപിണീ ലലിതാംബികാ .
ഏവം ശ്രീലലിതാ ദേവ്യാ നാമ്നാം സാഹസ്രകം ജഗുഃ ||

|| ഇതി ശ്രീബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണേ ഉത്തരഖണ്ഡേ ശ്രീഹയഗ്രീവാഗസ്ത്യസംവാദേ
ശ്രീലലിതാ സഹസ്രനാമ സ്തോത്ര കഥനം സമ്പൂർണം ||

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

Lalitha sahasranamam MALAYALAM Lyrics

Relative Posts