DreamPirates > Lyrics > SHIVASHTAKAM Song With Lyrics

SHIVASHTAKAM Song With Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2023-12-02 05:02:52

SHIVASHTAKAM Song With Lyrics

Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : Sanj V & Shreedhara
Singer : Sanj V & Shreedhara Chaari
Composer :
Publish Date : 2023-12-02 05:02:52

SHIVASHTAKAM Song With Lyrics


Song Lyrics :

శివ అష్టకం

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం

జగన్నాథనాథం సదానందభాజం ।

భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం శివం

శంకరం శంభుమీశానమీడే ॥1॥

గలే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం

మహాకాలకాలం గణేశాధిపాలం ।

జటాజూటగంగోత్తరంగైర్విశాలం శివం

శంకరం శంభుమీశానమీడే ॥2॥

ముదామాకరం మండనం మండయంతం

మహామండలం భస్మభూషాధరం తం ।

అనాదిం హ్యపారం మహామోహమారం శివం

శంకరం శంభుమీశానమీడే ॥3॥

తటాధోనివాసం మహాట్టాట్టహాసం

మహాపాపనాశం సదా సుప్రకాశం ।

గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం శివం

శంకరం శంభుమీశానమీడే ॥4।

గిరీంద్రాత్మజాసంగృహీతార్ధదేహం గిరౌ

సంస్థితం సర్వదా సన్నిగేహం ।

పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాదిభిర్వంద్యమానం శివం

శంకరం శంభుమీశానమీడే ॥5॥

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం

పదాంభోజనమ్రాయ కామం దదానం ।

బలీవర్దయానం సురాణాం ప్రధానం శివం

శంకరం శంభుమీశానమీడే ॥6॥

శరచ్చంద్రగాత్రం గుణానందపాత్రం

త్రినేత్రం పవిత్రం ధనెశస్య మిత్రం ।

అపర్ణాకళత్రం చరిత్రం విచిత్రం శివం

శంకరం శంభుమీశానమీడే ॥7॥

హరం సర్పహారం చితాభూవిహారం

భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం ।

శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం శివం

శంకరం శంభుమీశానమీడే ॥8॥

స్తవం యః ప్రభాతే నరః శూలపాణేః

పఠేత్సర్వదా భర్గభావానురక్తః ।

స పుత్రం ధనం ధాన్యమిత్రం

కళత్రం విచిత్రైః సమారాద్య మోక్షం ప్రయాతి ॥9॥

ఇతి శ్రీశివాష్టకం సంపూర్ణం ॥

 ॥ अथ श्री शिवाष्टकम् ॥

प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम् ।
भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ १॥

गले रुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालम् ।
जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ २॥

मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरं तम् ।
अनादिह्यपारं महामोहहारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ ३॥

वटाधोनिवासं महाट्टाट्टहासं महापापनाशं सदासुप्रकाशम् ।
गिरीशं गणेशं महेशं सुरेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ ४॥

गिरिन्द्रात्मजासंग्रहीतार्धदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा सन्नगेहम् ।
परब्रह्मब्रह्मादिभिर्वन्ध्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ ५॥

कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजनम्राय कामं ददानम् ।
बलीवर्दयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ ६॥

शरच्चन्द्रगात्रं गुणानन्द पात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् ।
अपर्णाकलत्रं चरित्रं विचित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ ७॥

हरं सर्पहारं चिता भूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् ।
श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ ८॥

स्तवं यः प्रभाते नरः शूलपाणे पठेत् सर्वदा भर्गभावानुरक्तः ।
स पुत्रं धनं धान्यमित्रं कलत्रं विचित्रं समासाद्य मोक्षं प्रयाति ॥ ९॥

॥ इति शिवाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

॥ Atha Shri Shivashtakam ॥

Prabhum Prananatham Vibhum VishvanathamJagannatha Natham Sadananda Bhajam।

Bhavadbhavya Bhuteshwaram Bhutanatham,Shivam Shankaram Shambhu Mishanamide॥1॥

Gale Rundamalam Tanau SarpajalamMahakala Kalam Ganeshadi Palam।

Jatajuta Gangottarangai Rvishalam,Shivam Shankaram Shambhu Mishanamide॥2॥

Mudamakaram Mandanam MandayantamMaha Mandalam Bhasma Bhushadharam Tam।

Anadim Hyaparam Maha Mohamaram,Shivam Shankaram Shambhu Mishanamide॥3॥

Vatadho Nivasam MahattattahasamMahapapa Nasham Sada Suprakasham।

Girisham Ganesham Suresham Mahesham,Shivam Shankaram Shambhu Mishanamide॥4॥

Girindratmaja SangrihitardhadehamGirau Sansthitam Sarvadapanna Geham।

Parabrahma Brahmadibhir-Vandyamanam,Shivam Shankaram Shambhu Mishanamide॥5॥

Kapalam Trishulam Karabhyam DadhanamPadambhoja Namraya Kamam Dadanam।

Balivardhamanam Suranam Pradhanam,Shivam Shankaram Shambhu Mishanamide॥6॥

Sharachchandra Gatram GananandapatramTrinetram Pavitram Dhaneshasya Mitram।

Aparna Kalatram Sada Sachcharitram,Shivam Shankaram Shambhu Mishanamide॥7॥

Haram Sarpaharam Chita BhuviharamBhavam Vedasaram Sada Nirvikaram।

Shmashane Vasantam Manojam Dahantam,Shivam Shankaram Shambhu Mishanamide॥8॥

Svayam Yah Prabhate Narashshula PanePathet Stotraratnam Tvihaprapyaratnam।

Suputram Sudhanyam Sumitram KalatramVichitraissamaradhya Moksham Prayati॥

॥ Iti Shrishivashtakam Sampurnam ॥

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

SHIVASHTAKAM Song With Lyrics

Relative Posts