DreamPirates > Lyrics > Vishnu Chalisa In Telugu Lyrics

Vishnu Chalisa In Telugu Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2023-02-02 00:00:00

Vishnu Chalisa In Telugu Lyrics

Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : Vishnu Chalisa In Te
Singer : Vishnu Chalisa In Telugu
Composer : Devotional
Publish Date : 2023-02-02 00:00:00

Vishnu Chalisa In Telugu  Lyrics


Song Lyrics :


<h2 style="text-align: center;"><u>Vishnu Chalisa in Telugu – శ్రీ విష్ణు చాలీసా&nbsp;</u></h2>
<p><strong>॥ దోహా ॥</strong></p>
<p>శ్రీ విష్ణు సునియే వినయ్<br>
సేవక్ కి చిత్ లాయే |<br>
కీరత్ కుచ్ వర్ణన్ కరూన్<br>
డిజియే గ్యాన్ బటాయ్ ॥</p>
<p><strong>॥ చౌపాఈ ॥</strong></p>
<p>నమో విష్ణు భగవాన్ ఖరారీ<br>
కాషత్ నాశవన్ అఖిల బిహారీ ॥ 1 ॥</p>

<p>ప్రబల్ జగత్ మే శక్తి తుమ్హారీ<br>
త్రిభువన్ ఫైల్ రహీ ఉజియారీ ॥ 2 ॥</p>
<p>సుందర్ రూప్ మనోహర్ సూరత్<br>
సరళ స్వభావ మోహిని మురత్ ॥ 3 ॥</p>
<p>తన్ పర్ పీతాంబర్ అతి సోహత్<br>
వైజంతి మాలా మన్ మోహత్ ॥ 4 ॥</p>
<p>శంఖ చక్ర కర్ గదా బిరాజే<br>
దేఖత్ దైత్య అసుర్ ఖల్ భజే ॥ 5 ॥</p>
<p>సత్య ధర్మం మద్ లోభ్ న గజే<br>
కమ్ క్రోధ్ మద్ లోభ్ న చాజే ॥ 6 ॥</p>
<p>సంత్భక్త్ సజ్జన్ మన్రంజన్<br>
దనుజ్ అసుర్ దుష్టన్ దాల్ గంజన్ ॥ 7 ॥</p>
<p>సుఖ్ అప్జయే కష్ట్ సబ్ భంజన్<br>
దోష్ మీటే కరత్ జన్ సజ్జన్ ॥ 8 ॥</p>
<p>పాప్ కాత్ భావ సింధు ఉతారన్<br>
కష్ట నాష్కర్ భక్త్ ఉబారన్ ॥ 9 ॥</p>
<p>కారత్ అనేక్ రూప్ ప్రభు ధరన్<br>
కేవల్ ఆప్ భక్తి కే కారణం ॥ 10 ॥</p>
<p>ధరణీ దేను బన్ తుమహి పుకార<br>
తబ్ తుమ్ రూప్ రామ్ కా ధార ॥ 11 ॥</p>
<p>భార్ ఉతార్ అసుర్ దాల్ మార<br>
రావణ్ ఆదిక్ కో సంహార ॥ 12 ॥</p>
<p>ఆప్ వరః రూప్ బనాయ<br>
హిరణ్యాక్ష్ కో మార్ గిరయా ॥ 13 ॥</p>
<p>ధర్ మతస్య తన్ సింధు మథాయ<br>
చోదహ రతన్ కో నిక్లయా ॥ 14 ॥</p>
<p>అమిలక్ అసురన్ ద్వంద్ మచయా<br>
రూప్ మోహిని ఆప్ దిఖాయా ॥ 15 ॥</p>
<p>దేవన్ కో అమృత్ పాన్ కారయా<br>
అసురన్ కో చవి సే బెహ్లాయా ॥ 16 ॥</p>
<p>కూర్మ్ రూప్ ధర్ సింధు మచ్చయా<br>
మాంద్రాచల్ గిరి తురెంట్ ఉథాయా ॥ 17 ॥</p>
<p>శంకర్ కా తుమ్ ఫండ్ చుడయా<br>
భస్మాసుర్ కో రూప్ దేఖాయా ॥ 18 ॥</p>
<p>వేదాన్ కో జబ్ అసుర్ దుబాయా<br>
కర్ కే ప్రబంధ్ ఉన్హేం దుంధ్వయా ॥ 19 ॥</p>
<p>మోహిత్ బంకర్ ఖల్హి నాచయా<br>
ఉషి కర్ సే భస్మ్ కారయా ॥ 20 ॥</p>
<p>అసుర్ జలంధర్ అతి బల్దాయి<br>
శంకర్ సే ఉన్ కీన్ లదై ॥ 21 ॥</p>
<p>హర్ పార్ శివ్ సకల్ బనై<br>
కీన్ సతీ సే చల్ ఖల్ జై ॥ 22 ॥</p>
<p>సుమిరన్ కీన్ తుమ్హేన్ శివరాణి<br>
బట్లై సబ్ విపత్ కహానీ ॥ 23 ॥</p>
<p>తబ్ తుమ్ బనే మునీశ్వర్ గ్యానీ<br>
వృందా కీ సబ్ సురతీ భౌలానీ ॥ 24 ॥</p>
<p>దేఖత్ దీన్ దనుజ్ షైతానీ<br>
వృందా ఆయే తుమ్హే లప్తానీ ॥ 25 ॥</p>
<p>హో స్పర్శ్ ధర్మ్ క్షతి మాని<br>
హ్నా అసుర్ ఉర్ శివ్ సైలానీ ॥ 26 ॥</p>
<p>తుమ్నే ధ్రువ్ ప్రహ్లాద్ ఉబారే<br>
హిరణ్యకుష్ ఆదిక్ ఖల్ మారే ॥ 27 ॥</p>
<p>గణికా ఔర్ అజామిల్ తారే<br>
బహుత్ భక్త్ భావ సింధు ఉత్రే ॥ 28 ॥</p>
<p>హరహు సకల సంతప్ హమారే<br>
కృపా కర్హు హరి సిర్జన్ హారే ॥ 29 ॥</p>
<p>దేఖు మైన్ నిత్ దర్శ్ తుమ్హారే<br>
దీన్ బంధు భక్తన్ హిట్కారే ॥ 30 ॥</p>
<p>చాహత్ ఆప్కా సేవక్ దర్శన్<br>
కర్హు దయా అప్నీ మధుసూదన్ ॥ 31 ॥</p>
<p>జాను నహీ యోగ్య జప్ పూజన్<br>
హోయ్ యాగీ స్తుతి అనుమోదన్ ॥ 32 ॥</p>
<p>శీల దయా సంతోష్ సులక్షణ్<br>
విదిత్ నహీ వ్రతబోధ విలక్షణ్ ॥ 33 ॥</p>
<p>కర్హు ఆప్కా కిస్ విధు పూజన్<br>
కుమతి విలోక్ హాట్ దుఖ్ భీషణ్ ॥ 34 ॥</p>
<p>కర్హు ప్రాణం కౌఁ విధి సుమిరన్<br>
కౌఁ భాంతి మేం కర్హు సమర్పన్ ॥ 35 ॥</p>
<p>సుర్ ముని కరత్ సదా సివ్కై<br>
హర్షిత్ రహత్ పరం గతి పై ॥ 36 ॥</p>
<p>దీన్ దుఖిన్ పర్ సదా సహాయ్<br>
నిజ జన్ జాన్ లేవ్ అప్నాయ్ ॥ 37 ॥</p>
<p>పాప దోష్ సంతాప్ నషావో<br>
భావ బంధన్ సే ముక్త్ కరో ॥ 38 ॥</p>
<p>సుత్ సంపతి దే సుఖ్ అప్జావో<br>
నిజ చరనన్ కా దాస్ బనావో ॥ 39 ॥</p>
<p>నిగమ్ సదా యే వినయ్ సునవే<br>
పాడేం సునే సో జన్ సుఖ్ పావీం ॥ 40 ॥</p>
<p>ఇతి శ్రీ విష్ణు చాలీసా ||</p>

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

Vishnu Chalisa In Telugu  Lyrics

Relative Posts